Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Kaj Von Weissenberg
HSEQ-arvioinneissa näkyi, että asiakaskohtaiset ympäristöohjelmat ovat johtaneet osaamisen ja asiakasyhteistyön kehittymiseen.

Kaj Von Weissenberg
ISS:n HSEQ-arvioinneista vastannut
pääarvioija Inspectalta

Ympäristövastuu on keskeinen osa ISS Palveluiden päivittäistä toimintaa. Yhtiö on sitoutunut toimintansa ympäristövaikutusten jatkuvaan huomioimiseen ja vähentämiseen. ISS tukee palveluillaan asiakkaitaan ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Ympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia. ISS:llä on käytössä Bureau Veritas Certificationin myöntämä valtakunnallinen, kaikki tuotetut kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. ISS toteuttaa vuosittain useita sisäisiä auditointeja, joiden lisäksi ulkoiset auditoinnit tarjoavat arvokasta tietoa toiminnasta aina asiakaskohteita myöten. Vuonna 2014 ei sattunut yhtään ISS:n toiminnasta johtuvaa ympäristövahinkoa. Ympäristövahingot ja -havainnot dokumentoidaan ISS:llä sähköiseen raportointityökaluun.

Sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Ympäristöasioiden hallinnan keskeiset elementit ovat:

 • ISS:n toimintapolitiikka
 • ympäristökatselmointimenettely
 • ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet
 • palvelutuotekohtaiset ympäristöasioiden hallintamenettelyt sekä vuosittaiset ympäristöohjelmat.

Inspecta Sertifiointi arvioi ISS Palveluiden laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusprosesseja yhdessä HSEQ-klusterissa toimivien yritysten kanssa alkuvuodesta 2014. HSEQ -klusteri on vapaaehtoinen, alihankkijoitaan valvovien teollisten tilaajayritysten yhteenliittymä. Klusterin tavoitteena on kannustaa yhteiselle työpaikalle toimittavia kumppaneita kehittämään laatutietoisuuttaan, ympäristövastuullisuuttaan ja yhteistä turvallisuuskulttuuria. Arvioinnissa yrityksen HSEQ-prosessit ja toiminta arvioidaan ja pisteytetään. ISS:n saama kokonaispistemäärä oli 606 pistettä asteikolla nollasta 750:een. ISS Palvelut sai HSEQ-arvioinnin historian korkeimman tuloksen. Luokituksen "erinomainen" saa yli 400 pisteellä. Arviointi sisälsi yritystason HSEQ-prosessien arvioinnin sekä toiminnan todentamisen klusterin asiakaskohteissa. Lisätietoja HSEQ-arvioinnista voi lukea täältä: www.hseq.fi.

ISS Palvelut sai HSEQ-arvioinnin historian korkeimman tuloksen.

Vuonna 2014 järjestetyssä ISS:n sisäisessä parhaiden käytäntöjen IdISS-kilpailussa löytyi monta hyvää toimintamallia ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Yhdeksi parhaaksi käytännöksi ehdotettiin asiakaskohtaista ympäristöohjelmaa, joka on osoittautunut onnistuneeksi keinoksi saada ympäristöasioita eteenpäin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kilpailu osoitti, että ympäristöasiat ja niihin panostaminen koetaan ISS:läisten ja asiakkaiden keskuudessa tärkeänä osana asiakaslähtöistä ja jatkuvasti kehittyvää palveluliiketoimintaa.


5.1.1 Ympäristötavoitteet

ISS:n ympäristöpäämäärä: luomme ekotehokasta huomista

 • tukemalla asiakkaiden omaa ympäristötyötä sekä vähentämällä kiinteistöjen käytönaikaisia ympäristövaikutuksia ekotehokkailla kiinteistöpalveluilla ja suunnitteluratkaisuilla
 • vähentämällä omasta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
 • kehittämällä henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta.

ISS asettaa toiminnalleen ympäristöpäämääriin perustuvat konkreettiset ympäristötavoitteet. Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan vuosittain ympäristöohjelma, jossa määritellään kehitystoimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt ympäristöasioiden jatkuvan parantamisen varmistamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympä­ris­tö­tavoi­te 2013 Toteutuma 2013 Ympä­ris­tö­tavoi­te 2014 Toteutuma 2014 Ympä­ris­tö­tavoi­te 2015
Ympäristöjärjestelmä
Ympäristö­järjestelmälle ISO 14001 standardin mukainen sertifikaatti kesäkuussa 2013. Sertifioitu ympä­ristö­järjestelmä tulee kattamaan ISS Palvelut Oy:n kaikki toiminnot valtakunnallisesti. ISS Palveluiden ympä­ristö­järjestelmälle myönnettiin ISO 14001 standardin mukainen sertifikaatti 17.6.2013. Hyväksytty palveluntoimittajan HSEQ-arviointi keväällä 2014. ISS Palvelut sai Suomen parhaan pistemäärän HSEQ-arvioinnissa. www.hseq­.fi. ISS:n pistemäärää kuvaa järjestysnro 146. Kiinteistön ylläpitopalvelut sertifioitu ISO 9001 standardin mukaisesti.
Aineet ja kemikaalit
Siivousaineiden käytön vähentäminen 5 prosenttia vuodesta 2012. Siivousaineiden käyttö väheni lähes 6 prosenttia, mutta aineiden kulutus/siivooja kasvoi. Siivousaineiden käytön vähentäminen 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta. Tavoite ylitettiin ja siivousaineiden käyttö väheni 43 prosenttia. Siivousaineiden käytön vähentäminen 2 prosenttia vuodesta 2014.
Ympäristö­merkittyjen tuotteiden käytön lisääminen siivouksessa prosentilla vuodesta 2012. Tavoite saavutettiin ja ympäristö­merkittyjen tuotteiden osuus kasvoi 38 prosentista 39 prosenttiin. Ympäristö­merkittyjen tuotteiden osuuden kasvattaminen 40 prosenttiin. Tavoite saavutettiin ja ympäristö­merkittyjen tuotteiden osuus kaikista siivouksen ostoista oli 41,9 prosenttia. Ympäristö­merkittyjen tuotteiden osuus ostoista 42 prosenttia.
Liikkuminen
Autolla ajosta aiheutuvien päästöjen vähentäminen 2 prosentilla vuodesta 2012. Tavoite saavutettiin ja autoista aiheutuvat päästöt vähenivät 7 prosenttia. Tavoitteena 2 prosentin päästöjen väheneminen vuoden 2013 tasosta. Tavoite saavutettiin ja päästöt vähenivät 2 prosenttia vuodesta 2013. Päästöjen vähentäminen 2 prosenttia vuodesta 2014.
Omat toimitilat
Omien toimipisteiden jätteiden hyötykäyt­töprosentin nostaminen 75 prosenttiin. Tavoitetta ei saavutettu, hyötykäyt­tö nousi 56 prosentista 63 prosenttiin. Hyötykäyt­töprosentti 75. Tavoite saavutettiin ja hyötykäyt­töprosentti oli 81. Hyötykäyt­töprosentti 85.
Omien toimipisteiden energian kulutuksen raportoinnin parantaminen. Toimenpiteitä tehty raportoinnin laadun parantamiseksi. Raportoinnin laadun ja luotettavuuden edelleen kehittäminen. Ks. luku 5.3.1 Raportoinnin laadun, luotettavuuden ja kattavuuden edelleen kehittäminen.
Henkilöstön ympäristöosaaminen
Ympäristö­verkkokoulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen 30 prosenttiin koko henkilöstöstä. Ympäristö­verkkokoulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi 7,3 prosentista 18 prosenttiin, mutta 30 prosentin tavoitetta ei saavutettu. Toimihenkilöiden osalta saavutettiin 67 prosentin suorittaneiden osuus. Ympäristö­verkkokoulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen 40 prosenttiin koko henkilöstöstä. Ympäristö­verkkokoulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi 18 prosentista 26 prosenttiin, mutta 40 prosentin tavoitetta ei saavutettu. Toimihenkilöiden osalta saavutettiin 80 prosentin suorittaneiden osuus. Ympäristö­verkkokoulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen 40 prosenttiin koko henkilöstöstä.

Siivousaineiden kulutuksen vähentäminen ja ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttö

ISS jatkoi vuonna 2012 aloitettua annostelujärjestelmien käyttöönottoprojektia onnistuneesti vuoden 2014 aikana. Pitkäjänteinen työ annostelujärjestelmien käyttöönottamiseksi ja ainevalikoiman harmonisoimiseksi kantoi näkyvää tulosta vuonna 2014 ja asetetut tavoitteet aineiden käytön vähentämiseksi ylitettiin reilusti. Ylläpitosiivouksessa annostelujärjestelmien käytön lisääminen vähensi aineiden kulutusta volyymituotteiden osalta 43 prosenttia verrattuna vuoden 2013 aineiden kulutukseen. Aineiden kulutus siivoojaa kohden väheni 45 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.

Ylläpitosiivouksessa käytettyjen siivousainei­den käyttö väheni 45 prosenttia/siivooja vuodesta 2013.

ISS kehittää tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja ympäristövastuullisuus toimii yhtenä merkittävänä kriteerinä valinnoissa. ISS:n valikoimissa on ympäristömerkittyjä tuotteita ja niiden osuutta pyritään kasvattamaan niin valikoimasta kuin ostoistakin. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus ostoista on kasvanut tasaisesti ja niiden osuus kaikista siivouksen ostoista oli 41,9 prosenttia vuonna 2014.

Siivous
Ympäristöystävällisyys
Siivous

Ajoneuvojen ja työmatkustuksen aiheuttamat päästöt

Toimitiloihin liittyvän energiankulutuksen ohella ISS:n toiminnasta aiheutuu päästöjä autolla ajosta, työkoneiden käytöstä sekä lentomatkustuksesta. ISS:n autot ja työkoneet ovat leasingautoja ja -koneita. Muutamissa asiakaskohteissa käytetään polkupyöriä ja sähköautoja päästöjen vähentämiseksi.

Autojen polttoaineen kulutuksen lisäksi seurataan autoilla ajosta aiheutuvia CO2-päästöjä (g/​ajettu km). Polttoaineen kulutus ja päästöt vähenivät vuonna 2014. CO2-päästöt vähenivät kaksi prosenttia vuoden 2013 tasosta. Suurin syy päästöjen pienentymiseen on autokannan jatkuva uusiminen, tuotannonohjaus- ja GPS -järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen sekä videoneuvottelulaitteiden käytön lisääntyminen. Vuonna 2014 otettiin myös käyttöön taloudellisen ajotavan ohje, joka löytyy uusien leasingautojen mukana tulevasta kansiosta.

Lentoja on korvattu jo useamman vuoden ajan videoneuvotteluilla. Kokoukset toteutuvat neuvottelulaitteistojen avulla tai oman tietokoneen kautta. Vuoteen 2013 verrattuna vuoden 2014 lentokilometrit ja matkustuksesta aiheutuneet päästöt pienenivät kolme prosenttia lentojen vähennyttyä.

Vuonna 2014 GPS-paikannuksen piirissä olevien tuotantoautojen osuus kasvoi 15 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 98 prosenttia vuonna 2014. Asetettu 95 prosentin tavoite ylitettiin. Tuotantoautojen osalta tavoitteena on saavuttaa 100 prosentin kattavuus vuoden 2015 loppuun mennessä. Turvallisuuspalveluiden käytössä olevat tuotantoautot ovat olleet jo useamman vuoden 100 prosenttisesti GPS-paikannuksen piirissä.

ISS:n leasingautoista löytyy taloudellisen ajo­tavan ohje käyttäjälle.
Päästöt 2012 2013 2014
* WWF:n ilmastolaskuri
Työkoneet, tCO2* 1843 1570 1378
Autot, tCO2* 6722 6248 6105
Autot ja työkoneet yhteensä, tCO2* 8565 7818 7484
Lentomatkustus tCO2 ekv 568 545 528

5.1.2 Henkilöstön ympäristöosaamisen kehittäminen

ISS:n omalla henkilökunnalla on suuri vaikutusmahdollisuus palveluista aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. ISS varmistaa henkilöstön ympäristöosaamisen huolellisella perehdyttämisellä sekä tehtävä- ja asiakaskohtaisella koulutuksella. Palvelutuotekohtaisissa perehdytysmateriaaleissa käydään läpi palveluun liittyvät ympäristöasiat sekä keinot vaikuttaa niihin.

ISS:llä on käytössä sähköinen ympäristöverkkokoulutus, joka on suunnattu koko henkilöstölle. Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi vuodesta 2013 ollen 26 prosenttia vuoden 2014 lopussa. Tavoitteena oli saavuttaa 40 prosentin osuus suorittaneiden osalta vuonna 2014. Toimihenkilöistä koulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi kuitenkin jo 80 prosenttiin. Työntekijöiden ympäristöverkkokoulutuksen suorittamiseen panostetaan myös vuonna 2015.

Uusi ympäristökoulu­tus tähtää henkilöstön osaamisen kehittämiseen vaarallisten jätteiden hallinnassa.

Henkilöstölle järjestetään myös kierrätyskoulutuksia sekä koulutuksia liittyen asiakkaiden WWF:n Green Office -toiminnan tukemiseen. Vuonna 2014 aloitettiin uusi ympäristökoulutus, jossa käsitellään vaarallisten jätteiden hallintaan ja vastuisiin liittyviä toimintatapoja ja ohjeistuksia ISS:n palveluiden näkökulmasta. ISS:n ympäristökoulutustarjontaan on myös sisällytetty uusi ympäristöosaava ammattilainen -verkkokoulutus. Vuonna 2014 ympäristöosaava ammattilainen koulutuksen suoritti 29 ISS:n siivouksen esimiestä.

ISS on tunnistanut liiketoimintansa merkittävät ympäristönäkökohdat, jotka toimivat pohjana toiminnan kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle. Palveluihin liittyvät merkittävät ympäristönäkökohdat ja keinot niihin vaikuttamiseksi on arvioitu palveluittain.

Vuosittaiset ympäristö­ohjelmat tavoitteineen kannustavat toiminnan jatkuvaan parantamiseen palvelutuotannossa.

Vuosittaiset ympäristöohjelmat tavoitteineen kannustavat toiminnan jatkuvaan parantamiseen palvelutuotannossa. Esimerkiksi vuonna 2014 noin 200 siivouspalveluiden asiakaskohteessa otettiin käyttöön mikrokuitujen matalalämpöpesu, joka mahdollistaa asiakkaille säästöjä energian ja veden kulutuksessa. Vuonna 2015 matalalämpöpesun käyttöönottoa jatketaan muissa asiakaskohteissa. Kiinteistön ylläpitopalveluissa vuonna 2014 panostettiin henkilöstön vaarallisiin jätteisiin liittyvän osaamisen kehittämiseen. Toimintaohjeet sisältyvät kiinteistön ylläpitopalveluiden laadunhallintajärjestelmään, jonka sertifiointiprojekti ISO 9001 standardin mukaisesti aloitettiin vuonna 2014. Tavoitteena on saada valtakunnallinen sertifikaatti kiinteistön ylläpitopalveluille vuonna 2015.

Energiansäästöä Osuuskaupassa

Matti Vihinen
Olemme pystyneet hillitsemään kustannusten nousua ennakoimalla ja tehostamalla kiinteistöjen ylläpitoon liittyvää toimintaamme.

Matti Vihinen
Kiinteistöjohtaja
Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaa säästi vuonna 2013 liki kaksi miljoonaa euroa kiinteistöjen energiasta ja muista kiinteistökuluista. Kulut vähenivät muun muassa kiinteistöhuollon ja siivouksen palvelukuvauksia tarkentamalla.

Energiansäästöohjelma on ollut käynnissä Osuuskauppa Keskimaalla viimeiset kymmenen vuotta. Vuonna 2013 siinä otettiin jättiharppaus eteenpäin, kun energiansäästöohjelma ulotettiin koko kiinteistökantaa koskevaksi. Merkittävä parannus oli, kun lämmön, sähkön ja vedenkulutus ovat nyt mukana tuntimittauksessa.

Energiansäästöoh­jel­ma kattaa koko Osuus­kauppa Keski­maan kiinteistö­kannan.

– Energiankäytön seuranta on jatkuvaa, ja reagoimme poikkeamiin välittömästi. Vuonna 2013 säästimme yli 10 prosenttia energiankulutuksessa, mikä teki noin 1,7 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tavoite on saada viiden prosentin energiansäästöt ja kehittää edelleen prosesseja, toteaa kiinteistöjohtaja Matti Vihinen.

Lämpö ja sähkö ovat suurimpia säästökohteita siivouksessa ja kiinteistöhuollossa.
– Olemme pystyneet myös hillitsemään kustannusten nousua ennakoimalla ja tehostamalla kiinteistöjen ylläpitoon liittyvää toimintaamme. Tarkastelimme muun muassa palvelukuvauksia yhdessä palveluntuottajien kanssa, Vihinen toteaa.
– ISS:llä on hyvät työkalut analysoida, miten palvelukuvausten ja eri taajuuksien muutokset vaikuttavat laatuun, hän lisää.

Esimerkiksi siivouspalvelua tuotetaan nyt kauppojen aukioloaikoina. Näin ei synny lisäenergiakuluja valaistuksen tai muun sähkönkulutuksen takia.

Lähde: ISSue helmikuu 2014


Jukka Backlund
Wise-palvelussamme panostamme energiansäästön lisäksi kiinteistön sisäolosuhteiden hallintaan.

Jukka Backlund
Tuotejohtaja
Kiinteistön ylläpitopalvelut

5.2.1 Kiinteistön ylläpitopalvelut

Kiinteistön energian kulutus:

 • Olemassaolevien rakennusten elinkaaren aikaisella energianhallinnalla voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Rakennusten käytönaikainen ympäristökuormitus on merkittävin, sillä se muodostaa 75–95 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.
 • Modernisoinneilla, optimoimalla talotekniikkaa, reagoimalla havaittuihin kulutuspiikkeihin ja selvittämällä niiden syyt sekä vaikuttamalla kiinteistön käyttäjien kulutustottumuksiin voimme vaikuttaa kiinteistön käytön aikaiseen energian kulutukseen merkittävästi.

Työkoneet ja laitteet:

 • Seuraamme GPS-paikannuksen avulla työkoneidemme käyttöastetta sekä optimoimme niiden toiminta-alueita ja liikkumista ympäristönäkökulmat huomioiden.
 • Koneiden valinnassa painotamme monikäyttöisyyttä. Lisälaitteiden käyttöikää pidennämme korjauksin aina, kun uusien hankinta ei ole ympäristötehokkuuden näkökulmasta järkevää.

Toiminnasta syntyvät jätteet:

 • Lajittelemme huollosta ja korjauksista syntyvät jätteet aina ensisijaisesti kierrätykseen ja toissijaisesti hyötykäyttöön.

Käyttämämme aineet ja kemikaalit:

 • Valitsemme mahdollisimman vähäpäästöisiä aineita palvelussamme käytettäviksi.

Anna Tapio
Annostelujärjestelmiä hyödyntämällä olemme saavuttaneet 43 prosentin säästöt ylläpitosiivouksen aineiden kulutuksessa.

Anna Tapio
Tuotejohtaja
Siivouspalvelut

5.2.2 Siivouspalvelut

ISS:n siivouspalvelukonsepti määrittelee käytetyt puhdistusaineet, menetelmät, välineet ja koneet.

Puhdistusaineet:

 • Valitsemme ensisijaisesti ympäristömerkityn aineen, sillä valikoimamme sisältää ympäristömerkityn tuotevaihtoehdon kaikille päivittäisessä käytössä oleville tuoteryhmille.
 • Käyttämämme aineet ovat tiivisteitä. Jatkamme annostelujärjestelmien käyttöönottoa, jonka lisäksi koulutamme ja opastamme henkilöstöämme aineiden oikeaan annosteluun.

Menetelmät, välineet ja koneet:

 • Olemme ottaneet käyttöön mikrokuitutuotteiden matalalämpöpesun, joka vähentää asiakkaidemme veden ja energian kulutusta huomattavasti.
 • Käyttämämme mikrokuitumenetelmä vähentää huomattavasti puhdistusaineiden ja veden tarvetta. Lisäksi uusilla lattianhoitomenetelmillä vähennämme lattioiden perussiivouksen tarvetta.
 • Koneiden ja välineiden oikealla käytöllä, huolellisella puhdistamisella sekä säännöllisillä huolloilla pidennämme niiden käyttöikää.
 • Käytämme monikäyttöisiä ja koottavia siivousvälineitä, jotka mahdollistavat varaosien käytön.

Säkit ja pussit:

 • Optimoimalla roskapussien vaihtotiheyttä, käyttämällä oikean kokoisia pusseja ja lisäämällä kangassäkkien käyttöä siivousvaunuissa pystymme vähentämään palvelussamme käytettävien pussien ja säkkien määrää huomattavasti.

Petri Salminen
Kaikki ISS:n ravintolat ovat Portaat Luomuun -ohjelmassa tasolla 2, ja pääraaka-aineiden ­kotimaisuusaste on noin 90 prosenttia.

Petri Salminen
Tuotejohtaja
Ruokailupalvelut

5.2.3 Ruokailupalvelut

Raaka-ainevalinnat ja ruokalistasuunnittelu:

 • Valikoimissamme on luomu-, Reilun kaupan ja Rainforest Alliancen tuotteita sekä suosimme lähiruokaa aina mahdollisuuksien mukaan. Olemme mukana Portaat Luomuun -ohjelmassa tasolla 2, käyttämämme kalat ovat MSC-sertifioituja ja tarjoamme ilmastoreilua ruokaa yhtenä lounasvaihtoehtona ravintoloissamme. Vähennämme naudanlihan käyttöä ja korvaamme sitä kotimaisella broilerilla, kalalla ja porsaanlihalla.

Energian kulutus ravintolassa:

 • Laitteiden tarkoituksenmukaisella ja oikea-aikaisella käytöllä sekä järkevillä valmistusmenetelmillä säästämme keittiössä kuluvaa energiaa.

Toiminnastamme syntyvä hävikki ja jätteet:

 • Hävikin määrää vähennämme huolellisella ruokalistan suunnittelulla, ruoan valmistuksen jaksottamisella, oikealla valmistusprosessilla sekä ruoan oikealla säilytyksellä.
 • Jätteet lajitellaan aina ensisijaisesti materiaalikierrätykseen ja toissijaisesti hyötykäyttöön. Näin vähennämme kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Astiapalautuspisteissä ohjeistamme asiakasta lajitteluun ISS:n lajitteluohjeilla.

Mikko Leinonen
Etäpalvelu­ratkaisumme vähentävät palvelusta syntyviä päästöjä asiakkaan turvallisuudesta tinkimättä.

Mikko Leinonen
Tuotejohtaja
Turvallisuuspalvelut

5.2.4 Turvallisuuspalvelut

Palvelusta aiheutuvien päästöjen minimointi:

 • Tietoliikenne- ja turvajärjestelmäratkaisuja hyödyntävissä etäpalveluissamme minimoimme turhat ajot ja päästöt asiakkaan turvallisuudesta tinkimättä.
 • Suunnittelemme ja optimoimme reitit etukäteen, noudatamme taloudellista ajotapaa, vältämme auton tyhjäkäyntiä sekä huolehdimme auton oikeista rengaspaineista ja säännöllisistä huolloista.

Toiminnasta syntyvät jätteet:

 • Kierrätämme palveluun liittyvän sähkö- ja elektroniikkaromun sekä lajittelemme paristot paristojen keräykseen.
Taina Tilus
Henkilöstömme ympäristötietoisuus on avainasemassa ympäristö­vastuullisuuden kehittämisessä.

Taina Tilus
Ympäristöpäällikkö
ISS palvelut

ISS:n ympäristövastuullisuuden perustana toimii ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka lisäksi WWF on myöntänyt ISS:n pääkonttorille Green Office -merkin. Muiden päätoimipisteiden ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi aloitettiin vuonna 2013 paikallinen ympäristötiimitoiminta. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kiinteistöihin ja niiden käyttöön liittyvää ympäristövastuullisuutta.

ISS konserni on rakentanut oman ympäristöohjelman ISS:n toimistoihin. Konserni myöntää toimistoille kulta-, hopea- tai pronssitason diplomin osoituksena vaadittavien kriteerien täyttymisestä. Konkreettisena tuloksena aktiivisesta paikallisesta ympäristötiimitoiminnasta oli vuonna 2014 Oulun toimistolle myönnetty kultatason ympäristödiplomi.

ISS konserni myönsi Oulun toimistolle kultatason ympäristö­diplomin.

Osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin kampanjoihin ISS pyrkii lisäämään henkilöstönsä ympäristötietoisuutta sekä sitoutumista ympäristövastuulliseen toimintaan. Vuonna 2014 ISS:n toimipisteet osallistuivat jälleen WWF:n Earth Hour tempaukseen. Energiansäästöviikolla puolestaan järjestettiin ISS:n toimipisteissä sähkö- ja elektroniikkaromun keräystempaus, jolloin keräykseen sai tuoda kotoa vanhentuneita ja rikkoontuneita sähkölaitteita kierrätettäväksi. Kampanja toteutettiin yhteistyössä ISS:n jätehuoltokumppani HFT Networkin kanssa. Lisäksi henkilöstölle lainattiin energiankulutusmittareita kodin energiasyöppöjen tunnistamiseksi, henkilöstöä opastettiin energiansäästössä sekä ratkottiin energia-aiheisia arvoituksia.

Vuonna 2014 asiakaskohteissa toteutettiin vuosittainen konsernin Suunta 100 -ympäristökampanja. Suunta 100 -ympäristökampanjan aikana asiakaskohteissa mietittiin ympäristövastuullisuutta energian ja veden kulutuksen, jätteiden synnyn ja henkilöstön osaamisen näkökulmasta.

Ympäristödiplomi Oulun toimistolle

Vesa Ruusunen
Ympäristötiimin aktiivinen toiminta on palkitsevaa.

Vesa Ruusunen
Projektipäällikkö
ISS palvelut

ISS konserni on kehittänyt sisäisen ympäristöohjelman ISS:n omissa toimipisteisteissä käyttöönotettavaksi. ISS:n ympäristövastuullisuuden perustana toimii ISO 14001 sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja pääkonttorille WWF:n myöntämä Green Office merkki. Ympäristövastuullista toimintaa omissa toimitiloissa on pyritty kehittämään myös paikallisilla ympäristötiimeillä.

- Aloitimme paikallisten ympäristötiimien perustamisen vuonna 2013, kertoo ISS:n ympäristöpäällikkö Taina Tilus.
- Tavoitteenamme oli, että hyviä käytäntöjä saadaan aktiivisesti jalkautettua päätoimipisteisiimme. Näillä kaikilla toimilla pyrimme siihen, että toimintaamme leimaa ympäristövastuullisuus ja jatkuvan parantamisen periaatteet kaikessa tekemisessämme, Taina kertoo.

Oulun toimistossa toimiva aktiivinen paikallinen ympäristötiimi jalkautti ohjelman ensimmäisenä Suomessa Oulun toimistolle. Oulun toimisto on ollut ISS wise -energianhallintapalvelun piirissä jo pidempään, joten kohteen energiansäästöön oli kiinteistön osalta kiinnitetty huomiota jo aiemmin.

Oulun toimistossa toimiva aktiivinen ympäristötiimi jalkaut­ti ympäristöohjelman ensimmäisenä Suomessa.

- Toimistojen ympäristöohjelman käyttöönotto olikin luonnollinen jatkumo toimipisteen ympäristötehokkuuden kehittämiseksi, kertoo projektipäällikkö Vesa Ruusunen, joka toimii myös Oulun ympäristötiimin vetäjänä. Ympäristöohjelmassa toimistoille myönnetään joko kulta-, hopea- tai pronssitason diplomi osoituksena ympäristövastuullisten toimenpiteiden totuttamisesta. Oulun toimistolle myönnettiin kultatason diplomi.

Ympäristöohjelman aiheuttamat muutokset Oulun toimistolla olivat esimerkiksi monitoimilaitteiden valmiustilaan menoajan lyhentäminen tunnista viiteen minuuttiin ja kytkimellä varustetun pistorasian asentaminen jokaiseen työpisteeseen. Nyt henkilöstö voi yhdestä kytkimestä sammuttaa näyttöjen, telakan, puhelimen ja tietokoneen laturien valmiustilavirrat poistuessaan töistä. Tämän arvioidaan säästävän sähköä toimistolla yli 2 000 kWh vuodessa. Monitoimilaite kuluttaa valmiustilassa sähköä vain 5 prosenttia siitä määrästä, jonka se kuluttaa odottaessaan aktiivisesti tulostetta. Eikä virransäästötilasta palautuminen kestä moderneilla koneilla kuin minuutin - eli suurin piirtein ajan joka menee kävellä työpisteeltä hakemaan tulostetta. Myös tämän pitäisi säästää yli 200 kWh sähköä vuodessa.

- Valaistuksen ohjaus liiketunnistimilla oli vähintä mitä saatoin edes ajatella toimiston remonttia suunniteltaessa, kertoo Marko Lähtevänoja, joka toimii projektipäällikkönä Oulun sähköosastolla.
- Vanhat valaisimet olivat hyväkuntoiset, joten niitä ei tässä yhteydessä vielä vaihdettu uusiin LED-valaisimiin, mutta kaikki loisteputket uusittiin energiatehokkaampiin malleihin, Marko jatkaa.

Ympäristöasiat on huomioitu Oulun toimistolla myös kattavilla lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksilla. Syksyn 2014 energiansäästöviikon aikana järjestettiin sähkö- ja elektroniikkaromun keräys työtekijöille ja kerättiin yhteistyössä SPR:n kontin kanssa hyväkuntoisia vaatteita.
- Uutena työntekijänä pidin siitä, että ympäristöasioihin selvästi kiinnitettiin huomiota, rekrytointikonsultti Johanna Keski-Petäjä Personalhuset Staffing Groupista kertoo. Johanna liittyi toimiston ympäristötiimin toimintaan pian aloitettuaan työt ISS:n kanssa.


5.3.1 Oman toiminnan energian ja veden kulutus sekä päästöt

ISS:n toimipisteet sijaitsevat pääosin vuokratuissa tiloissa, joissa on muitakin toimijoita. Tämän vuoksi suuresta osasta kohteista energian ja veden kulutukset maksetaan osana vuokraa ja mitattua tietoa ei ole käytössä. Osassa kohteista seurataan mitattua käyttäjäsähköä, mutta niiden osalta ei saada kiinteistösähkön kulutuksia.

Vuoden 2014 aikana raportoinnin laatua on pyritty edelleen parantamaan tarkentamalla tietojen täsmällisyyttä muun muassa tiloihin kohdennettavien kulujen ja kulutusten osalta. Osassa kohteita kulutuslukemien saaminen on helpottunut etäluennan myötä ja päästölaskenta on tarkentunut.

Turun toimipiste muutti LEED Gold -sertifioituun yrityspuistoon.

Energiankäyttöön vaikuttaa olennaisesti tilojen määrän optimointi. ISS:n operatiivisen toimitilan määrä oli Suomessa vuonna 2012 noin 62 000 huoneisto-m². Vuoden 2013 aikana tilojen määrä väheni ja oli noin 57 000 m² ja 2014 aikana määrä on pysynyt vuoden 2013 tasolla. Kokonaiskapasiteetista on vapautettu ei-ydinliiketoimintaan liittyviä tiloja vuoden 2011 alusta lukien noin 10 000 m² verran muun muassa erilaisia tilatarpeita yhdistelemällä. Tilankäytön tehostamiseen tähtäävät päätökset koskien pääkaupunkiseudun ja pääkonttorin toimitiloja ovat kuitenkin vahvistuneet ja niiden vaikutukset toteutuvat vuosien 2015 ja 2016 aikana. Pääkonttorin uudeksi sijoituspaikaksi on valittu tällä hetkellä rakennusvaiheessa oleva yrityspuisto, jolle haetaan platinatason LEED-sertifikaattia.

ISS:n Turun toimipiste muutti keväällä 2014 LEED Gold -sertifioituun yrityspuistoon, jossa ISS on ottanut roolin koko yrityspuiston operaattorina. Tässä roolissa korostuu energiatalouden kokonaishallinta. Vuonna 2014 pääpaino oli yrityspuiston taloteknisten järjestelmien toiminnan varmistamisessa ja energiatehokkaiden asetusarvojen etsimisessä.

Toimistojen kapasiteettitarve on jatkuvasti vähenemässä työn muuttuessa entistä liikkuvammaksi ja teknologian mahdollistaessa kokoaikaisemman läsnäolon muun muassa asiakaskohteissa. Kapasiteettitarpeeseen nähden ylimääräistä tilaa on edelleen ja siitä hankkiudutaan eroon vuokrasitoumusten mahdollistamalla aikataululla. Varasto- ja logistiikkatilojen tarpeen perusteellinen uudelleenarviointi tehtiin vuonna 2013. Tehtyjen arvioiden pohjalta varastotilaa on vähennetty ja tilojen käytön tehokkuuden kehittämistä jatketaan edelleen.

Omien toimitilojen energia ja vesi 2012 2013 2014
Sähkön ominaiskulutus, kWh/ brm2* 69,1 68,4 61,8
Lämmön ominaiskulutus, kWh/brm2* 153,5 140,6 138,6
Energian ominaiskulutus yhteensä, kWh/brm2* 222,7 209,1 200,3
Veden ominaiskulutus, dm3/brm2* 298,6 323,8 370,8
Ominaispäästöt yhteensä, kgCO2ekv/brm2*,** 52,6 49,0 43,4

* Energian ja veden kulutuksia voidaan tällä hetkellä luotettavasti raportoida neljästä kohteesta, joissa ISS on ainut toimija. Taulukossa olevat näiden kohteiden kulutustiedot perustuvat mitattuun tietoon.

** Primäärienergian ja päästöjen laskenta on tehty Energiateollisuus ry:n Suomen kaukolämmön ja sähkön tuotannon tilastojen pohjalta. Päästöissä ei ole otettu huomioon alkuperätakuiden/sertifikaattien hiilidioksidivapautta eikä tuonti/vientisähköä. Energian kulutuksia ei ole normitettu. Lämpö on laskettu 2013 päästötiedoilla. Toimipisteiden kylmäaineiden päästöjä ei ole huomioitu laskelmissa.


5.3.2 ISS:n omien toimipisteiden jätteet

ISS:n tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä ja panostaa materiaalien parempaan kierrättämiseen. Uudet toimintamallit ja viestintä ovat keskeisessä roolissa jätteen synnyn ehkäisemisessä ja muutoksen aikaan saamisessa. Toimistoympäristössä suurin osa syntyvästä jätteestä on paperia, joten turhan paperin käytön vähentämisellä on suora yhteys syntyvään jätemäärään.

Paperin käytön vähentämiseksi käytetään kaksipuoleista tulostusasetusta oletusasetuksena, monitoimilaitteiden määrää on vähennetty ja käytössä on sähköinen laskutus- ja arkistointijärjestelmä. Näiden toimien lisäksi pyritään viestimällä, tiedottamalla ja koulutuksilla vaikuttamaan siihen, että paperia ei tulosteta turhaan. Jätteen vähentämisen lisäksi jätteen käsittelyllä on suuri merkitys ympäristön kannalta. ISS:n tavoite vuodelle 2014 oli nostaa jätteiden hyötykäyttö 75 prosenttiin. Tämä tavoite ylittyi ja hyötykäyttö vuonna 2014 oli 81 prosenttia.

Tavoitteen saavuttaminen, ja sen ylittäminen johtuvat pääosin jätteenpolton kasvusta, joka mahdollistaa energiahyötykäytön lisäämisen. Vaikka uudet jätteenpolttolaitokset mahdollistavat sekajätteen tehokkaamman käsittelyn, on ISS:n tavoitteena saada tulevaisuudessa kaikki kierrätettäväksi soveltuva materiaali kiertoon.

81 % ISS:n vuoden 2014 tavoite ylittyi ja jätteiden hyöty­käyttö nousi 81 prosenttiin.

ISS etenee kohti tavoitettaan määrätietoisin askelin. Ensimmäinen vaihe jätteiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi on sekajätteen määrän vähentäminen ja ohjaaminen jätteiden polttolaitoksille.

Kolmen vuoden aikana (2012-2014) ISS on saanut nostettua jätteiden energiahyödyntämisen yhdeksästä prosentista 33 prosenttiin. Muutos on huomattava ja sitä varten on tehty paljon toimenpiteitä. Toimipaikoissa on esimerkiksi kehitetty lajittelua ja muutettu jätteen loppukäsittelyä. Näistä toimenpiteistä huolimatta ISS:llä on edelleen mahdollisuuksia vähentää sekajätteen määrää ja tavoite onkin, että sen määrä laskee edelleen vuonna 2015.

Sekajätteen vähentämisen jälkeen tarkastellaan energiajätteen sisältöä. Vaikka tällä hetkellä lähes 50 prosenttia ISS:n toimistojen jätteistä saadaan hyödynnettyä materiaalina, kehitettävää on edelleen. Iso osa tällä hetkellä energiajätteenä hyödynnettävästä materiaalista on todennäköisesti sellaista, joka voitaisiin kierrättää myös materiaalina. Tämän materiaalin tunnistamiseen ja parempaan hyödyntämiseen panostetaan tulevina vuosina. Vuoden 2015 tavoitteena on sekajätteen vähentämisen ohella nostaa jätteiden hyötykäyttö 85 prosenttiin.

Raportoinnin ja sen tulosten analysoinnin haasteena on, että ISS toimii pääsääntöisesti vuokralaisena kiinteistöissä, joissa on useita vuokralaisia. Tämän vuoksi todelliset jätemäärät saadaan tietoon vain osasta käytössä olevista kiinteistöistä.

Jätteiden loppusijoitus (%) 2012 2013 2014 Muutos
Energiahyötykäyttö 9 14 33
Hyötykäyttö materiaalina 45 49 48
Kaatopaikka 39 37 16
Kierrätettävät vaaralliset jätteet 5 0 3

Jätteiden kierrätysISS:n tavoitteena on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tukemalla heitä omien ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteita tuetaan kiinteistöpalvelujen lisäksi myös energia- ja materiaalitehokkuuteen keskittyvillä energia- ja ekotehokkuuspalveluilla. Konkreettiset tulokset näkyvät niin energian ja veden kulutuksessa kuin jätteiden hyötykäytön kehittymisessä.

Tehoa Iskun energiatalkoisiin

Iskun energiatalkoot

ISS laati energiansäästöehdotukset koko Iskun kiinteistökannalle valtakunnallisesti.

Isku Oy:ssä toteutettiin yhteistyössä ISS:n kanssa syksyllä 2013 Energia -20 -energiansäästöprojekti. ISS:n kiinteistön ylläpitopalveluiden alueyksiköt laativat energiansäästöehdotukset Iskun koko kiinteistökannalle. Osa ehdotuksista on suoraan toteutettavia, osa vaatii investointikäsittelyn, jolloin tehtäviä voidaan jaksottaa pidemmälle aikavälille.

Energiaprojektin edistämiseksi Isku ja ISS järjestivät aktiivisuuskilpailun, johon osallistuivat kaikki Iskua hoitavat ISS:n yksiköt ja niiden henkilöstö ja jossa palkittiin ansioituneimmat.

ISS vastaa Iskun kiinteistöjen energianhallinnasta osana Iskun ja ISS:n vuonna 2013 käynnistynyttä laajaa monipalvelusopimusta.

Lähde: töISSä 4/2014


5.4.1 Energian ja veden säästötavoitteet

ISS wise -palvelu tuo tehokkuutta asiakkaan kiinteistöjen energian käyttöön. ISS wise on kiinteistön energianhallintapalvelu, joka koostuu kiinteistönhoitajan läsnäolosta, energianhallintakeskuksen etävalvonnasta sekä taloteknisten erikoisosaajien ammattitaidosta. Energianhallintapalvelulla ISS ottaa kokonaisvastuun kiinteistön toimivuudesta, viihtyisyydestä ja energiatehokkuudesta, josta hyötyvät niin kiinteistön käyttäjät kuin omistajat. Vuonna 2014 vietettiin ISS:n energianhallintakeskuksen 10-vuotisen toiminnan juhlavuotta.

ISS wisen avulla asiakkaat ovat säästäneet lämmityskustannuksista jopa 30 prosenttia. Pelkillä toimintatapojen ja käyttötottumusten muutoksella tästä on mahdollista saavuttaa 15 prosenttia. Toiset 15 prosenttia saavutetaan investoinneilla, jotka maksavat itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa. Sähkökuluista on mahdollista säästää jopa 15 prosenttia. Kiinteistön käyttäjille palvelu merkitsee viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Omistajalle ISS wise tarkoittaa energian säästön lisäksi kiinteistön arvon säilymistä sekä hallinnoinnin helpottumista.

Vuonna 2014 ISS:n energianhallintakeskus juhli 10-vuotista taivaltaan.

Wise-palvelussa korostuu energiansäästön lisäksi sisäilmaolosuhteiden hallinnan tärkeys. Palvelun ensimmäisinä vuosina saavutetaan keskimäärin suurimmat säästöt kohteen energiankulutuksessa, mutta myös pitkään wise-palvelun piirissä olevissa asiakkuuksissa saavutettiin noin kolmen prosentin säästö sähkön kulutuksessa vuoteen 2013 verrattuna.


Seis energiapaoille!

Seis energiapaoille

Kiinteistöjen valvontajärjestelmät tarkistetaan säännöllisesti ja havainnot raportoidaan kiinteistöstä vastaaville henkilöille. Jatkuvalla energiankulutuksen seurannalla pyritään välttämään ikäviä yllätyksiä sekä havaitsemaan hankalasti paikannettavia vikoja, energia-asiantuntija Timo Paldanius (oikealla) kertoo. Vieressä projektipäällikkö Jukka Pietikäinen.

ISS:n Energianhallintakeskus toimii alueellisten kiinteistönhoitajien, teknisten huoltomiesten ja päivystäjien tausta- ja asiantuntijatukena 24/7. Valvomon seurantalaitteista näkee palvelussa olevan kiinteistön tilanteen reaaliaikaisesti.

10-vuotisjuhliaan syksyllä 2014 viettäneessä Energianhallintakeskuksessa työskentelee kymmenen talotekniikan ammattilaista, joista jokaisella on tietotaitoa ja kokemusta eri tekniikan osa-alueilta ja tuntemusta eri järjestelmistä. Säädöt kohteessa tekee kiinteistönhoitaja, joka tuntee kiinteistön ja osaa arvioida käyttäjien tarpeet.

Energianhallintakeskuksen etävalvonta on osa ISS wise -energianhallintapalvelua. Palvelun tarkoituksena on muun muassa säästää energiaa, parantaa sisäilman laatua, ylläpitää kiinteistön käytettävyyttä ja arvoa sekä auttaa kiinteistönhoitajia heidän päivittäisessä työssään.

– Tämä on tiimityötä meidän sekä kohteiden huoltomiesten ja asentajien kesken. Ilman sitä ei tapahtuisi kehitystä. Luonto ja lompakko kiittävät, kun turha kulutus saadaan karsittua, energia-asiantuntija Timo Paldanius toteaa.

Lähde: töISSä 6/2014

Viihtyisää ja energiatehokasta!

Valtionhallinnon toimitiloista vastaava liikelaitos Senaatti-kiinteistöt on yksi ISS wise -energianhallintapalvelun pitkäaikaisimmista asiakkaista – ensimmäiset rakennukset kytkettiin Energianhallintakeskukseen yli kymmenen vuotta sitten. Nykyään palvelun piiriin kuuluu Senaatilta noin 130 kiinteistöä eli noin 1,5 miljoonaa bruttoneliömetriä.

Senaatti-kiinteistöille toimitilojen viihtyisyys on äärimmäisen tärkeää, mistä syystä ISS wise -palvelun tuottamisessa ollaankin keskitytty ensisijaisesti sisäolosuhteiden valvontaan. ISS ja Senaatti-kiinteistöt tekevät yhteistyötä kehittääkseen uusia toimintatapoja, joilla tekniikkaa voidaan hyödyntää sisäolosuhteiden varmistamiseen. Oikea lämpötila ja sopiva ilmanvaihto luovat edellytykset miellyttävälle työympäristölle.

Olosuhteiden optimoinnin ohella ISS on tehnyt kiinteistöissä jatkuvia parannuksia energiatehokkuuteen muun muassa huolehtimalla, ettei energiaa kulu turhaan viallisten laitteiden tai virheellisten säätöjen takia. Senaatti-kiinteistöt onkin ylittänyt kahden prosentin energiansäästötavoitteensa vuosi toisensa jälkeen. Vuonna 2014 seurattujen kiinteistöjen energiankulutus putosi yli 11 000 MWh. Kohteiden laskennalliset päästöt pienenivät yli 2 000 hiilidioksiditonnin verran, mikä vastaa noin 900 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaisia päästöjä.


Vähäpäästöinen auto
ISS wise -palveluun kuuluu Senaatti-kiinteistöiltä noin 130 kiinteistöä.
Vuosi Sähkö Lämpö Säästö
tnCO2-ekv.
Säästö €
2014 - 3,9 % - 1,5 % 2080 tn 863 000 €
2013 - 1,8 % - 2,7 % 2190 tn 687 000 €

Selvää säästöä seurakunnissa

Timo Paldanius
Kirkkojen sisäolosuhteista ei voi tinkiä taideteosten ja urkujen takia.

Timo Paldanius
Energia-asiantuntija
ISS Palvelut

Helsingin Seurakuntayhtymä ja ISS ovat pistäneet hihat heilumaan kirkkojen ja muiden kiinteistöjen sisäolosuhteiden varmistamiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi. Vuoden 2014 aikana Helsingin Seurakuntayhtymän kiinteistöissä vähennettiin sähkönkulutusta 4,5 prosenttia ja lämmönkulutusta 3,1 prosenttia, minkä avulla saavutettiin 81 000 euron säästö energiakuluissa edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä myös vähensi hiilidioksidipäästöjä 270 tonnia.

Muutoksen moottorina toimi ISS Energianhallintakeskus, joka tuottaa taloteknisten järjestelmien säätö-, korjaus- ja investointiehdotuksia Helsingin Seurakuntayhtymälle. Energiansäästöt saavutettiin muun muassa ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmien toiminnan optimoinnilla sekä energiatehokkailla investoinneilla yhteistyössä rakennusautomaatiotoimittajan kanssa.

Helsingin Seurakun­ta­yhtymän kiinteis­töissä vähennettiin sähkön­kulutusta 4,5 prosent­tia ja lämmönkulu­tusta 3,1 prosenttia.

- Järjestelmien säännöllisellä tarkastamisella, toimintaa kehittämällä ja nopealla reagoinnilla on myös iso merkitys säästöjen saavuttamiseksi. Sisäolosuhteista ei voi tinkiä, koska esimerkiksi kirkkojen lämpötilan ja ilmankosteuden pitää olla aina kunnossa muun muassa taideteosten ja urkujen takia, kertoo asiantuntija Timo Paldanius Energianhallintakeskuksesta.


5.4.2 Ympäristösertifioinnit

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

ISS Palveluiden oman ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioidun ympäristöjärjestelmän lisäksi ISS on usein mukana myös asiakkaiden ympäristöjärjestelmien sertifioinneissa. ISS:n ympäristöasiantuntija on muun muassa mukana asettamassa tavoitteita toiminnalle ja suunnittelemassa toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

WWF:n Green Office

Oman Green Office toimintansa lisäksi ISS tukee palvelutuotannollaan useaa asiakasta, joille on myönnetty Green Office -merkki. ISS:n henkilöstö ideoi ja toteuttaa ympäristöohjelman toimenpiteitä, kuten jäteohjeiden ja keräyspisteiden hallintaa, sekä järjestää teemapäiviä ja kampanjoita.

LEED EB -ympäristöluokitusjärjestelmä kiinteistöille

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) for Existing Buildings on rakennusten käytön ja ylläpidon aikainen ympäristöluokitus. ISS:n palvelutuotteiden ympäristönäkökohtien hallinta ja vaikutusten minimointi ovat LEED-kriteereillä arvioituna korkeatasoista.

ISS:llä on palveluntuottajana hyvät edellytykset auttaa asiakkaitaan saavuttamaan korkeatasoinen LEED for Existing Buildings -sertifiointi kiinteistöilleen. Lisäksi ISS:n palveluiden avulla asiakas pystyy ylläpitämään kiinteistöjään LEED-sertifioinnin ja hyvien ympäristöarvojen mukaisesti.

ISS toteutti Tiedon ympäristösertifioinnin

ISS toteutti Tiedolle ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän sertifiointiprojektin.

ISS tuottaa Tiedon asiakkuudessa kokonaisvaltaisia palveluita, joita ovat muun muassa kiinteistön managerointi, huolto, siivous, energiatehokkuuden hallinta, postitus, turvallisuus ja aulapalvelut sekä räätälöidyt asiantuntijapalvelut. Vuonna 2014 ISS toteutti Tiedolle ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän sertifiointiprojektin. Sertifiointiprojekti piti sisällään muun muassa koko Suomea koskevan ympäristöohjelman laatimisen, tavoitteiden, toimenpiteiden ja lakisääteisten velvoitteiden määrittelyn, sisäiset auditoinnit, dokumentoinnin sekä raportoinnin. Myös henkilöstön koulutukset, viestintä sekä ympäristöasioiden integrointi osaksi asiakkaan toimia olivat olennainen osa prosessia.

ISS:n työntekijät ja managerit eri kohteissa olivat kiinteästi mukana prosessissa, mikä tuki vahvasti ympäristökäytäntöjen tuomista osaksi asiakkaan jokapäiväistä toimintaa.
- Henkilöstön koulutukset, viestintä ja ympäristöasioiden integrointi osaksi asiakkaan toimia oli tärkeä osa työtäni tässä hankkeessa, ISS Palveluiden Tieto-asiakkuudessa ympäristö- ja energia-asiantuntijana toimiva Tiia Katajamäki kuvailee.

Myös vastaisuudessa ISS:n vastuulle kuuluu asiakkaan ISO 14001-järjestelmän ylläpito, raportointi ja kehittäminen sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden hallinta muun muassa ISS wise -palvelun avulla.

ISS laittaa pyörät pyörimään!

Hanna Ruhonen

ISS Palveluiden tuotepäällikön Hanna Ruohosen mielestä turvallinen ja hyvin huollettu pyörä on loistava valinta työmatkoille ja asiakaskäynneille.

Ihmisillä ja yrityksillä on aina ollut tarve päästä liikkumaan. ISS Palveluissa hyvinkin hajallaan oleva asiakaskunta ja asiakkaiden tarpeet tuovat mukanaan tarpeen liikuttaa työvoimaa pitkiäkin matkoja. Palveluntuottajan ja henkilöstön täytyy pystyä liikkumaan joustavasti niin asiakkuuksien välillä kuin niiden sisällä.

Liikkumiseen on nykyään erilaisia tapoja. Välillä riittää, että liikutaan virtuaalisesti tai pelkkiä puhelinlinjoja pitkin hetkellisesi paikanpäälle. Toisinaan on tärkeää olla läsnä sekä asiakkaan että oman henkilökunnan kanssa. Työmatkat tehdään junalla, autolla tai tarvittaessa lentokoneella.

Liikkuminen on sekä työresurssien että ympäristön kannalta yksi asioista, joihin sekä ISS Palvelut että moni asiakas haluaa kiinnittää huomiota ja miettiä uusia vaihtoehtoja. Moni etsii vaihtoehtoa, joka on turvallinen, ympäristöystävällinen ja tehokas.

ISS tarjoaa asiakkail­leen pyörien huolto­päiviä yhdessä Pyörien Pyörän kanssa.

ISS onkin laittanut Pyörien Pyörän kanssa pyörät pyörimään ympäristön, henkilökunnan ja asiakkaiden hyväksi. Pyörien Pyörä on kahden innokkaan nuoren perustama yritys, jonka intohimona on auttaa pyörien huollossa ja opastaa turvalliseen liikkumiseen turvallisilla välineillä. Turvallinen ja hyvin huollettu pyörä on loistava valinta kulkea esimerkiksi työmatkoja tai lyhyitä asiakaskäyntejä.

ISS hyödyntää Pyörien Pyörän osaamista ja palvelua ja tarjoaa myös asiakkailleen mahdollisuutta tarjota omalle henkilöstölleen pyörien huoltopäiviä. Muutamassa isossa asiakkuudessa on pyörien huoltopäiviä järjestetty vuonna 2014. Vuodelle 2015 varauksia tulee sekä keväälle että syksylle, jotka pyöräilyn ja niiden huoltojen kannalta ovatkin kiireisintä aikaa. ISS ja Pyörien Pyörä kutsuukin kaikki mukaan talkoisiin turvallisuuden ja ympäristövastuullisuuden kehittämiseen!


5.4.3 Materiaalitehokkuus ja kierrätys

Jätteiden vähentäminen ja materiaalivirtojen hallinta on keskeinen osa-alue toiminnan ympäristövastuullisuuden kehittämisessä. ISS:n tuottamilla ympäristöpalveluilla pureudutaan asiakkaiden materiaalitehokkuuteen ja jätteiden hyötykäytön lisäämiseen. Asiakas voi koota ISS:n ympäristöpalvelutarjonnasta itselleen sopivan palvelukokonaisuuden.

ISS:n panostaa jätehuoltoon yhdessä asiakkaittensa kanssa monella eri tavalla. Perinteisen jätehuollon sijaan ISS tarjoaa asiakaskohtaisia ympäristöpalveluratkaisuja, joissa jätehuoltoon yhdistetään ISS:n läsnä oleva henkilöstö, jätteiden sisälogistiikan hallinta, ympäristökoulutukset asiakkaan henkilöstölle, ympäristökartoitukset ja -suunnitelmat sekä toiminnan kehittäminen jätteiden määrän vähentämiseksi ja hyötykäytön parantamiseksi.

ISS kannustaa kaikkia oikeaoppiseen lajitteluun ja materiaalien käyttöön

Kierrätys

ISS:n ympäristö­koulutuksen saanut henkilökunta auttaa asiakasta vähentämään jätteen syntyä ja huolehtimaan sen kierrätyksestä ja hyötykäytöstä.

Neuvoo

ISS:n läsnä oleva henkilöstö neuvoo ja opastaa asiakasta ja seuraa lajittelun onnistumista.

Lajittelee

Asiakas lajittelee jätteet ohjeiden mukaan.
Pelaa jätepeliä

Vie

ISS:n henkilöstö vie jätteet keskitettyyn jätepisteeseen.

Noudetaan

Jätteet noudetaan kiinteistöstä kustannustehokkaasti ISS:n yhteistyöverkoston kalustolla asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Hyödynnetään

Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana.

Tehostetaan

Asiakkaan ja ISS:n yhteisissä palavereissa mietitään lajittelun tehostamismahdollisuuksia hyödyntäen jäteraportointia.


Kohteessa toimiva ISS:n siivooja, huoltomies tai ympäristöhoitaja tuntee kohteen lajittelun ja pystyy neuvomaan kiinteistön käyttäjiä lajittelussa. Jätehuollon kattavasta raportoinnista, keräysvälineiden optimoinnista ja asianmukaisesta käsittelystä, vastaa pääsääntöisesti ISS:n jätehuollon kokonaispalveluiden pitkäaikainen yhteistyökumppani HFT Network Oy tai tietoturvapalveluiden osalta Paperinkeräys Oy.

Yhteiset toimenpiteet lajittelun tehostamiseksi ja jätehuollon optimoimiseksi näkyvät niin asiakkaan ympäristötavoitteissa kuin kustannuksissakin. ISS:n ympäristöpalveluiden asiakaskohteiden jätteiden hyötykäyttöaste on kehittynyt tasaisesti vuodesta 2008 alkaen.

Sovittujen tavoitteiden ja asiakkuuksien palveluntason toteutumista seurataan yhteistyökumppaneille tehtävillä HSEQ-auditoinneilla. Auditoinnissa käydään kattavasti läpi koko yhteistyökumppanin toiminta muun muassa palveluratkaisujen, kehitystoimien ja oman alihankintaketjun hallinnan osalta. ISS:n molemmat jätehuollon yhteistyökumppanit auditoitiin vuonna 2014.

Jätemäärien hyötykäyttöaste ISS ympäristöpalveluiden asiakkuuksissa. Mukana kokonaisvaltaisen jätehuollon asiakkuudet.
% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ei hyötykäyttöön menevät jätteet 30,7 28,9 26,5 22,7 15,3 13,4 14,0
Hyötykäyttö energiana 16,1 16,7 13,0 15,3 14,4 15,9 17,5
Hyötykäyttö materiaalina 53,2 54,3 60,5 62,0 70,3 70,7 68,5
Hyötykäyttö yhteensä 69,3 71,0 73,5 77,3 84,7 86,6 86,0

5.4.4 Kiinteistön käyttäjien osallistaminen

ISS järjestää asiakkailleen jätteiden käsittelyyn liittyviä ympäristökoulutuksia. Asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta koulutuksista ja niiden vaikuttavuutta on pystytty arvioimaan jäteraportoinnin kautta kierrätys- ja hyötykäyttöprosentin kasvulla.

Koulutusten lisäksi ISS tukee asiakkaitaan heidän ympäristötavoitteiden saavuttamisessa esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia teemapäiviä kuten Energiansäästöviikko ja Earth Hour -kampanja. Vuonna 2014 Energiansäästöviikolla järjestettiin tapahtumia yhdessä asiakkaiden kanssa asiakaskohteissa. Asiakkaiden henkilöstöä opastettiin lajittelussa uusilla jätepelikorteilla pelaten sekä järjestettiin keräystempaus yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa materiaalitehokkuuden ja henkilöstön ympäristötietoisuuden kehittämiseksi.

Tutustu ISS:n ympäristöverkkokoulutuksen asiakasversioon

Vastuullista kierrätystä Outotecin kanssa

Jenni Perätalo
Outotecille vastuullisuus on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja sitä kautta myös kiinteistöpalveluiden tuottamista.

Jenni Perätalo
Asiakkuusjohtaja
ISS Palvelut

ISS Palveluiden asiakkaina on paljon vastuullisia ja ympäristötietoisia yrityksiä. Kierrätys ja materiaalien hyödyntäminen ovat nykypäivänä yhä tärkeämpiä sekä yritysten toiminnassa että niiden henkilöstön jokapäiväisessä elämässä. Väheneviä ja arvokkaita luonnonvaroja halutaan hyödyntää uudemman kerran, oli kyse sitten aamulla luetusta sanomalehdestä tai tuotantoprosessissa syntyneestä sivutuotteesta. Monelle ISS:n asiakkaalle kierrättäminen ja materiaalien hyödyntäminen ovat osa yrityksen kulttuuria. Vastuullisuus näkyy ja kuuluu silloin myös palveluntuottajan toiminnassa.

Outotec on yksi ISS:n asiakkuuksista, jossa vastuullisuus on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja sitä kautta myös kiinteistöpalveluiden tuottamista. Outotecin kiinteistö- ja palvelujohtaja Erkko Malisen mukaan ISS:n rooli Outotecin ympäristövastuullisuuden tukemisessa ja sen jokapäiväisessä esille tuomisessa on ollut merkittävä. Vastuullisuus ja asiakkaan vihreän toimiston edistäminen näkyykin ISS:n toiminnassa esimerkiksi siivousaineiden ja -välineiden valinnassa sekä erilaisten yhdessä järjestettävien kampanjoiden kautta.

ISS Palvelut järjesti Outotecilla kierrätys­kampanjan yhdessä Outotecin ja Pää­kaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa.

ISS Palvelut järjesti Outotecilla kierrätyskampanjan yhdessä Outotecin ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa. Kampanjan järjestelyt hoituivat ISS Palveluiden ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yhteistyönä, ja asiakkaan henkilökunta sai mahdollisuuden tuoda omasta kodistaan tarpeettomaksi jääneitä ehjiä tavaroita hyvään tarkoitukseen. Parhaiten kampanjan aikana kerättiin kodin käyttökelpoisia pientavaroita, astioita, vaatteita ja koriste-esineitä sekä urheiluvälineitä ja pienelektroniikkaa.

Kampanja sai hyvää palautetta kaikilta osapuolilta ja nosti vastuullisen kuluttamisen ja kierrätyksen hyötyjä esille. Erilaisia ympäristökampanjoita aiotaan järjestää yhdessä uudestaankin. Niistä sovitaan tarkemmin asiakaskohtaisessa ympäristöohjelmassa.

Lisää valoa, lisää säästöä!

Juha Tantarimäki
LED-tekniikalla säästettiin energiankulutusta 72 prosenttia ja liiketunnistimien lisäyksellä vielä 12 prosenttia lisää.

Juha Tantarimäki
Myyntijohtaja
ISS Palvelut

Teräsyhtiö SSAB:n tehtaalla Raahessa päätettiin kokeilla keväällä 2014 LED-valaistusta valssaamon huoltotiloissa. Huoltotilan vanhat loisteputkivalaisimet olivat tulleet elinkaarensa päähän, ja valaistuksen teho oli paikoin heikko.

Valssaamon huoltotila on laaja alue maanpinnan alapuolella, jossa käydään päivittäin tarpeen tullen, muttei oleskella jatkuvasti. Tilan laajuudesta johtuen valaistus pidetään kuitenkin päällä vuorokauden ympäri, mikä kulutti loisteputkivalaistuksella runsaasti energiaa.

Terästehdas on haastava toimintaympäristö, sillä lämpötilat nousevat paikoin hyvinkin korkeiksi ja tehdashallissa on paikoittain pölyä. Tuotanto on käynnissä 24/7, eivätkä huoltotoimenpiteet tai saneeraukset saa luonnollisestikaan häiritä sitä.

ISS ja valaisinvalmistaja Philips esittivät yhdessä valaistuksen uusimista kohteeseen sopivilla LED-valaisimilla ja liiketunnistimilla. Näin valot sammuvat automaattisesti, kun niille ei ole tarvetta.

Valaistuksen uusimisella säästöä kertyi yhteensä 11 sähkölämmitteisen omakotitalon verran.

Ensin ISS asensi huoltotilaan sähkömittarit, jotka mittasivat vanhan valaistuksen todellisen kulutuksen noin kahden kuukauden ajalta. Mittarit jätettiin pysyvästi mittaamaan myös uutta valaistusta.

Koska tila on pölyinen, ISS huolehtii valaisimien pyyhinnästä säännöllisesti. Samassa yhteydessä siivooja mittaa valaistustason, jotta nähdään pölyn ja lamppujen ikääntymisen vaikutus valaistuksen tehoon.

- Tällä vuoden kokemuksella uudet valaisimet ovat toimineet erittäin hyvin. Yhtään valaisinta ei ole toimimattomana ja valoteho on paljon tasaisempi kuin aiemmin, kertoo tilaa paljon käyttävä valssaamon sähkötyönjohtaja Juuso Tölli SSAB:ltä.
- Liiketunnistimet toimivat hyvin, koska valot syttyvät välittömästi ilman viivettä. Tunnistimet on saatu sijoiteltua tilaan hyvin ja nykyinen sammumisen viive on myös hyvä - pimeyteen ei ole tarvinnut jäädä, Juuso jatkaa.

Valaisimia uusittiin yhteensä noin 230 kappaletta, ja mitatun kulutuksen perusteella säästöä tästä kertyi yhteensä 11 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran.

LED-tekniikka itsessään säästi energiankulutusta 72 prosenttia alkuperäisestä ja liiketunnistinten lisäys säästi vielä 12 prosenttia lisää. Näin alkuperäisestä kulutuksesta jäi jäljelle vain 15 prosenttia. Kuitenkin samaan aikaan tilan valaistustaso kasvoi, eikä rikkinäisiä putkia tarvitse ihmetellä tällä tai seuraavalla vuosikymmenellä.