Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Taina Huttunen
Tiimityö on toimintamme ydin.

Taina Huttunen
johtoryhmän jäsen
ISS palvelut

ISS on merkittävä työllistäjä, tavaran ja palveluiden ostaja sekä veronmaksaja. Yhtiön toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. ISS:n yritystoiminnan menestys nojautuu rehelliseen, tasa-arvoiseen ja vastuulliseen tapaan toimia – The ISS Way.

ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat liike­toiminnan kannattavuus, vahva kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

ISS:n toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Vastuullisen yritystoiminnan ydin on pitkän aikavälin kannattava liiketoiminta. ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat liiketoiminnan kannattavuus, vahva kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

ISS on merkittävä työllistäjä, yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. Kaikilla ISS:n työntekijöillä on oikeus tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. ISS ei hyväksy syrjintää missään muodossa. ISS-konsernin arvot – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu – tukevat yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista.

Merkittävänä työllistäjänä työsuhdeasioiden hoitaminen lakien, työehtosopimusten ja työsopimusten mukaisesti on ISS:n toiminnan ehdoton edellytys, jolla on vaikutuksia myös työtyytyväisyyteen. Työsuhdeasioissa ISS noudattaa työlainsäädännön lisäksi työehtosopimusten ehtoja.

ISS vastustaa korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. ISS:n eettiset periaatteet ja ohjeistus (code of conduct) painottavat kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaista ja korruptionvastaisten toimintatapojen ehdotonta noudattamista kaikessa toiminnassa.

Johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat omalta osaltaan vastuussa lahjonnan ja korruption vastaisista toimintatavoista. He ovat suorittaneet muun muassa konsernin lahjonnan vastaisen koulutuksen sekä kilpailuoikeudellisen koulutuksen.

ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa.

ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa. ISS tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Harmaa talous koskettaa erityisesti työvoimavaltaisia aloja, kuten rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus-, majoitus- ja kuljetusalaa.

Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan.

ISS on edellyttänyt 1.3.2012 alkaen, että kaikkien alihankkijoiden on kuuluttava Suomen tilaajavastuu.fi -palveluun. Sopimus alihankkijoiden kanssa voidaan laatia vain, jos alihankkijat täyttävät valmiiksi laaditut sopimusehdot, joilla varmistetaan lain vaatimusten noudattaminen.

ISS ja VVO torjuvat harmaata taloutta

Kari Virta
Toivon, että vapaaehtoisuu­teen pohjaava vastuullinen toiminta leviää yhteiskunnassa laajemmin.

Kari Virta
Toimitusjohtaja
ISS Palvelut

"Haluamme pitää harmaan talouden pois kiinteistöalalta."

ISS Palvelut ja VVO ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa tilaajavastuulain noudattaminen on otettu mukaan palvelun tilaajan ja palveluntarjoajan väliseen sopimukseen tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa.

– Vaikka kiinteistöpalvelualalla harmaa talous ei ole erityisen paha ongelma, pyrimme ennaltaehkäisevällä toiminnalla pitämään sen myös pois alalta, kertoo ISS:n toimitusjohtaja Kari Virta.

Tilaajavastuulaki tarkoittaa sitä, että palvelun tilaajan on selvitettävä ja vastattava siitä, että ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sopimuskumppani hoitaa lainmukaiset velvoitteensa.
– Voimme sopimuksen avulla taata sen, että tilaajavastuu kattaa koko kiinteistöpalveluidemme toimintaketjun – myös kumppanimme mahdolliset alihankinnat ja ostot tilaajan lukuun. Kumppanuusverkostojen hallinta loppuun asti on VVO:n keskeisimpiä periaatteita yritysvastuullisuuden toteuttamisessa käytännössä, sanoo VVO:n toimitusjohtaja Jani Nieminen.
– Toivomme, että tällainen vapaaehtoisuuteen pohjautuva – ei lainsäädännön pakottama – toiminta, jossa tilaaja edellyttää palveluntuottajalta vastuullisuutta käytännön toimintamallien tasolla, leviää yhteiskunnassa laajemmin. Näin harmaalle taloudelle ei ennen pitkää jää mahdollisuutta toimia, sanoo Virta.

ISS:n ja VVO:n välisessä kiinteistöpalvelusopimuksessa ISS vastaa kiinteistönhoidosta lähes 300:ssa VVO:n kiinteistössä. Lisäksi ISS toteuttaa VVO:lle muun muassa korjausrakentamisen palveluita.

ISS Suomi oli osa ISS:n konsernin Pohjoismaat (Nordic) liiketoiminta-aluetta vuonna 2014. Konsernin johdon ja sen hallituksen päätösten toimeenpanoa Suomessa seuraa liiketoiminta-alueen johto tiiviissä yhteistyössä ISS Suomen johdon kanssa. ISS Suomi noudattaa ISS konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta ja täydentää sitä tarvittaessa maakohtaisella ohjeistuksella. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti, että ISS Suomi noudattaa ISS konsernin määrittelemiä ohjeita.

ISS Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Troels Bjerg sekä jäsenet Christian Kofoed Jakobsen ja Bjørn Raasteen. ISS Palvelut toteutti laajan organisaatiouudistuksen vuonna 2014. Huhtikuun alusta lähtien ISS:n johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Kari Virta, talousjohtaja Seppo Haapalainen, Ratkaisumyynti-johtaja Marja Oikarinen, henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, kehitysjohtaja ja Palvelumyynti-johtaja Juha Savolainen, johtaja Reima Harju sekä liiketoimintajohtajat Taina Huttunen, Matti Ranne, Mikko Kesti, Peter Westermarck, Jukka-Pekka Tilus, Mika Martola ja Leena Hellfors. Vuonna 2014 johtoryhmä kokoontui 12 kertaa.

Organisaatio 2014

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

1. Lakien noudattaminen

Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

2. ISS:n arvot ja johtamisen periaatteet

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n yhteisesti määriteltyjä arvoja – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Lisäksi ISS on määritellyt yhteiset johtamisen periaatteet. Esimiesten tehtävä on johtaa toimintaansa arvojen ja johtamisen periaatteiden mukaisesti.

3. ISS:n eettiset periaatteet (code of conduct)

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa myös ISS:n eettisiä periaatteita. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan eettisten periaatteiden mukaisesti ja että henkilöstö tuntee ja noudattaa niitä. Eettiset periaatteet on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa. Ne on lisäksi arvioitu ja päivitetty vuonna 2013. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita hyväksyessään työehtonsa ISS:n kanssa. ISS:llä on käytössä Whistleblower-menetelmä, jossa työntekijät voivat ilmiantaa eettisiä periaatteita tai lakeja rikkovan menettelyn.

ISS:n tapa toimia – The ISS Way – määrittelee kaikille yhteiset toimintatavat.

4. Politiikat ja toimintaohjeet

ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla. ISS on määritellyt Suomessa toimintapolitiikkansa, joka kuvaa, miten yrityksen toimintaa ohjataan ja johdetaan niin, että yrityksen asettamat tavoitteet ja päämäärät toteutuvat. Toimintapolitiikan tueksi on määritelty ja dokumentoitu ISS:n toimintajärjestelmä.

ISS:n toimintajärjestelmä on kuvaus ISS:n tavasta toimia (The ISS Way). Toimintajärjestelmä määrittää yhdessä sovitut toimintatavat, joiden tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja sitä myötä parantaa ISS:n kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Toimintajärjestelmän avulla ISS:

 • varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja asiakkaalle annetun arvolupauksen toteutumisen
 • varmistaa henkilöstön tyytyväisyyden, osaamisen ja työhyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen
 • varmistaa päivittäisten toimintaprosessien sujuvuuden, yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden koskien kaikkia palveluita, yksiköitä ja paikkakuntia
 • varmistaa ISS:n liiketoiminnan vastuullisuuden ja turvallisuuden
 • luo pohjan systemaattiselle toiminnan kehittämiselle sekä jatkuvalle parantamiselle jakamalla parhaita käytäntöjä palveluiden ja yksiköiden välillä

ISS:n toimintajärjestelmää parannetaan jatkuvasti hyödyntämällä palautetta ja ­arviointeja. Toimintajärjestelmä perustuu seuraavien standardien pohjalle:

 • ISO 9001:2008, Laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001:2004, Ympäristöjärjestelmät
 • OHSAS 18001:2007, Työterveys- ja -työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Toimintajärjestelmä kuvaa toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation toimintaperiaatteet ja sen, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmässä määriteltyjen prosessien, dokumenttien, tietojärjestelmien, lomakkeiden, mallien ja ohjeiden avulla uudet ja nykyiset työntekijät tietävät, kuinka heidän kuuluu toimia ISS:n tavalla.

Sirpa Huuskonen, Jeff Gravenhorst ja Kari Virta

Henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, konsernin johtaja Jeff Gravenhorst ja toimitusjohtaja Kari Virta: "Yritysvastuu huomioidaan sekä liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa että päivittäisessä johtamisessa."

Yritysvastuun näkökulmat otetaan huomioon sekä päivittäisissä johtamiskäytänteissä että liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa. ISS:n strategiset vastuullisuustavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa, joka käsitellään johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Siitä johdetaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan vuositavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintayksiköittäin. Niiden toteutumista seurataan yksiköiden johtoryhmissä osana ISS:n johtamisjärjestelmää ja talotasolla vuosittain erillisissä johdon katselmuksissa.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan myös yksikkötasolla. Jokainen esimies vastaa muun muassa henkilöstöön liittyvien tavoitteiden, kuten tapaturmataajuuden vähentäminen, toteutumisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta omassa yksikössään.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan läpi organi­saation ja seurataan säännöllisesti.

Yritysvastuun toteutumisesta vastaa yrityksen johtoryhmä. Konsernin yritysvastuutoimintamallin mukaisesti johdon edustajana, päätöksentekijänä ja vastuullisuustoimenpiteiden toteuttajana toimii HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) -ohjausryhmä, jossa puhetta johtaa henkilöstöjohtaja. HSEQ-ohjausryhmä huolehtii, että vastuullisuusasiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Osana ISS:n johtamisjärjestelmää ISS suorittaa sisäisiä auditointeja omaan toimintaansa liittyen sekä erikseen sovitusti yhdessä asiakkaan tai hänen nimeämänsä edustajan kanssa. Sisäiset auditoinnit kattavat muun muassa toimintajärjestelmän sisäiset auditoinnit ISS:n toimipisteissä ja asiakaskohteissa, palvelujen konseptinmukaisuuden arvioinnit asiakaskohteissa, asiakassopimuksen ja palvelutasojen toteutumisen yhdessä asiakkaan tai hänen nimeämänsä edustajan kanssa sekä riskiarvioinnit ja -kartoitukset. Sisäisten auditointien tuloksia ja niissä tehtyjen havaintojen pohjalta käynnistettyjen ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti HSEQ-ohjausryhmän johdon katselmuksissa.


Turvalliset työolot
ISS tarjoaa henki­lös­tölleen asian­mu­kai­set työ­olot ja tur­val­lisen työym­pä­ristön.

ISS on sitoutunut kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen seuraavasti:

Työelämän periaatteet ja ihmisoikeudet

 • Olemme hyvä työnantaja.
 • Toimimme henkilöstömme, paikallisen yhteisön ja koko yhteiskunnan kanssa parantaaksemme henkilöstömme elinoloja tavoilla, jotka tukevat kestävää kehitystä ja liiketoimintaamme.
 • Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun emmekä suvaitse syrjintää, ­kiusaamista tai häirintää.
 • Kunnioitamme työntekijöiden työehtosopimusoikeutta ja oikeutta liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin.
 • Noudatamme vähimmäispalkkavaatimuksia ja yleisiä työaikamääräyksiä.
 • Emme suvaitse emmekä käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodoissa.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 • Tarjoamme henkilöstöllemme asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.
 • Harjoitamme ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa.

Liiketoiminnan etiikka

 • Noudatamme liiketoiminnassamme lakia.
 • Kilpailemme rehellisesti ja pelkästään palvelujemme laadulla.
 • Vastustamme korruptiota ja lahjontaa.
 • Toimimme hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti.

ISS varmistaa, että sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset sitoumukset näkyvät asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Kumppaneiden ja tavarantoimittajien vastuullisuus

ISS huomioi kaikissa tarjouspyynnöissä ympäristönäkökohdat muun muassa pyytämällä tietoja ympäristösertifikaateista ja ympäristömerkityistä tuotteista. Kumppaneiden ja tavarantoimittajien valinta perustuu seuraaviin tekijöihin:

 • Toimittajan tulee noudattaa Suomen lakia.
 • Toimittajan tulee täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit.
 • Toimittajien tulee täyttää HSEQ-kysely. Kyselyssä vastataan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatukysymyksiin.
 • Toimittajan tulee noudattaa ISS:n kansainvälistä toimintaohjetta (code of conduct).
ISS:n kaikkien alihankki­joiden tulee kuulua Suomen tilaajavastuu.fi -palveluun.

Lisäksi huomioidaan kumppanin liiketoiminnan ja tuotteiden laatu sekä logistiset kanavat. HSEQ-kysely pyydetään täyttämään aina sopimuksen uusimisen yhteydessä ja tällöin tarkistetaan, että toiminta täyttää kyselyn tavoitteet.

ISS on edellyttänyt 1.3.2012 lähtien, että kaikkien alihankkijoiden täytyy kuulua Suomen tilaajavastuu.fi -palveluun. Kaikki alihankintasopimukset tehdään ISS:n valmiille sopimuspohjille, joissa on huomioitu lakisääteiset, ympäristö- ja vastuullisuusasiat.

ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan. Toimintatavalla ehkäistään harmaata taloutta, jossa yleisesti ketjutetaan töitä alihankkijoilla.


Vähäpäästöinen auto
Työsuhdeautojen CO2 -päästöt saavat olla enintään 140 g/km.

Logistiikka ja työkoneet

ISS kehittää jatkuvasti toimintaansa entistä tehokkaampien logististen ratkaisujen löytämiseksi. Työkoneisiin on asennettu GPS-laitteet, jotta niiden käyttö ja liikkuminen voidaan optimoida. Työkoneet ovat uudenaikaisia, niiden päästöt ja melutaso ovat alhaiset.

Myös kaikkiin vuoden 2012 alun jälkeen toimitettuihin tuotantoautoihin on asennettu GPS-laite, jotta niiden ajoreittejä voidaan suunnitella entistä tehokkaammin. Vuoden 2013 alusta luovutettuihin autoihin kuuluu myös taloudellisen ajon valmennus kuljettajille. Lisäksi ISS on määritellyt, että sen työsuhdeautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 140 g/km.

Vastuullinen ruokailu

ISS:n ruokailupalvelut kuuluvat Portaat luomuun -ohjelmaan, jossa yhtiö on portaalla 2 kaikkien toimipisteiden osalta. Tuotteiden valinnassa ISS suosii suomalaisia ja sesongin mukaisia raaka-aineita.

Ympäristövastuu siivouksessa

Siivouksessa ISS on vähentänyt puhdistusaineiden käyttöä ottamalla käyttöön annostelijoita. Puhdistusaineissa ISS suosii tiivisteitä, jotta voidaan säästää pakkausmateriaaleissa ja tehostaa kuljetuksia. ISS pyrkii myös lisäämään ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta valikoimassa.

Vaatteiden kierrätys

ISS on kierrättänyt vuoden 2012 alusta hyväkuntoiset työvaatteet. Ylimääräiset vaatteet palautetaan pesulaan, missä ne pestään, huolletaan ja toimitetaan seuraavalle tarvitsijalle. Kierrättäminen on vähentänyt uusien vaatteiden ostamista merkittävästi.

Marcos De Oliveira
Minä ja tiimini takaamme asiakkaalle parhaan palvelun.

Marcos De Oliveira
Toimistopalvelutyöntekijä
Espoo

ISS teetti syksyllä 2012 tutkimuksen, jossa kartoitettiin keskeisiä sidosryhmiä ja heidän odotuksiaan ISS:ää kohtaan. ISS:n merkittävimmät sidosryhmät ovat henkilöstö, työnhakijat, asiakkaat, alihankkijat ja tavarantoimittajat, työntekijä- tai työnantajajärjestöjen edustajat, viranomaiset ja muut ryhmät, kuten media. Sidosryhmätutkimuksessa havaittiin, että ISS:lle ja sidosryhmille tärkeitä ulottuvuuksia ovat vastuu ympäristöstä, taloudellinen vastuu, vastuu asiakkaalle sekä vastuu henkilöstöstä.

ISS:lle ja sidosryhmille tärkeitä asioita ovat vastuu ympäristöstä ja henkilöstöstä, taloudel­linen vastuu sekä vastuu asiakkaalle.

ISS on Kiinteistötyönantajat ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry -työnantajaliittojen jäsen. Kiinteistöpalvelualan, vartiointialan ja matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimusten lisäksi ISS soveltaa myös useita muita yleissitovia työehtosopimuksia.

ISS:n toimitusjohtaja Kari Virta on Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n hallituksen jäsen sekä Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi Virta on Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen ja Eläketurvakeskuksen edustajiston jäsen. Henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen on Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvoimapoliittisen valiokunnan varapuheenjohtaja sekä eläkevakuutusyhtiö Elon työnantajien neuvottelukunnan varapuheenjohtaja.

Lisäksi ISS vaikuttaa muun muassa seuraavissa yhdistyksissä: yritysvastuuverkosto FIBS, Finnish Green Building Council FGBC, Rakli ry, Henkilöstöjohdonryhmä HENRY ry, Toimitilajohdon yhdistys FIFMA ry ja Suomen tilaajavastuu Oy. Näiden lisäksi ISS on mukana lukuisten alan ammattijärjestöjen toiminnassa.

Sponsorointi

2.7.1 Sponsorointi

ISS valitsee sponsorointikohteensa määrittelemänsä sponsorointiohjeistuksen mukaisesti. ISS ei tue uskonnollisia organisaatioita tai toimintaa, jolla on selviä tai piilotettuja poliittisia päämääriä, eikä se myöskään tee päihteisiin, kuten tupakkaan tai alkoholiin, liittyvää sponsorointia.

Vuonna 2012 ISS:n johto määritteli, että tukirahat osoitetaan erityisesti ISS:n omiin ammatteihin opiskeleville sekä lapsille ja nuorille, vammaisille tai erityisryhmille yhtiön arvojen mukaisesti. Samalla ISS teki linjauksen, että yhtiö ei tue aikuisten kilpaurheilua, mutta lasten junioritoimintaa voidaan tukea pienimuotoisesti. Päätöstä on sovellettu vuodesta 2012 eteenpäin.

Syksyllä 2012 ISS solmi yhteistyösopimuksen Yrityskylän kanssa. Se on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Toimintaa jatkettiin ja laajennettiin vuonna 2013 ja edelleen vuonna 2014.

Yrityskylässä tehty mainos

Yrityskylässä tehty mainos

ISS arvostaa ja haluaa kuunnella henkilöstöään. Työehtosopimusten mukaisten luottamusmiesjärjestelmien lisäksi ISS on erillisessä henkilöstösopimuksessa sopinut henkilöstönedustuksen toteutumisesta alueellisesti, konserniyhteistyöryhmässä sekä eurooppalaisessa yritysneuvostossa (EWC). ISS käsittelee henkilöstöön liittyviä asioita avoimesti yhteistoiminnassa henkilöstönedustajien kanssa.

ISS:llä oli vuonna 2014 yhteensä 52 luottamushenkilöä, 14 kokopäiväistä työntekijöiden työsuojeluvaltuutettua sekä 13 toimihenkilöiden ja yksi ylempien toimihenkilöiden oto-työsuojeluvaltuutettua. Konserniyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa. Lisäksi pidettiin luottamusmiespäivän yhteydessä yhteinen vuosittainen yhteistoimintakokous, johon kutsuttiin kaikki luottamusmiehet. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa.

52Vuonna 2014 ISS:llä oli 52 luottamushenkilöä.

Luottamusmies neuvoo ja tukee

Ville Paasio
On tärkeää, että ihmiset pysyvät ajan tasalla heitä koskevissa asioissa.

Ville Paasio
Palveluesimies
Hamina

ISS:ssä on noin 50 luottamusmiestä. Yksi heistä on tehtävässä ensimmäistä kertaa toimiva Ville Paasio, palveluesimies Haminasta.

Luottamusmiesten tehtävänä on valvoa, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta. He neuvottelevat työnantajan kanssa, toimivat työntekijöiden tukena ja puuttuvat mahdollisiin ongelmiin.
– Haluan keskittyä ennen kaikkea tiedon kulkuun ja parantaa sitä. On tärkeää, että ihmiset pysyvät ajan tasalla heitä koskevissa asioissa. Luottamusmiehenä voin olla mukana erilaisissa kokouksissa, ja toimin päätöksenteossa toimihenkilöiden silminä ja korvina. Työkaverit myös odottavat minun pitävän heidän puoliaan, Ville sanoo.

Suurin osa ISS:n luottamusmiehistä on toiminut tehtävässä jo vuosia.

Henkilöstö valitsee luottamusmiehet yleensä kaksivuotiskaudeksi, mutta suurin osa ISS:n luottamusmiehistä on toiminut tehtävässä jo vuosia. Luottamusmiesorganisaatiot ovat erilaisia, sillä työehtosopimukset ovat erilaisia. Esimerkiksi vartiointialalla on yhden pääluottamusmiehen lisäksi alueellisia luottamusmiehiä, kun taas kiinteistöpalvelualalla kaikki 13 ovat pääluottamusmiehiä ja edustavat tiettyä aluetta.

LÄHDE: töISSä 3/2014

 

2.8.1 Liikkeenluovutukset

Liikkeenluovutuksissa ISS noudattaa sitovaa lainsäädäntöä. Liikkeenluovutuksissa henkilöt siirtyvät ISS:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. ISS soveltaa luovuttajaa sitovaa työehtosopimusta kuluvan tes-kauden ajan, minkä jälkeen siirrytään soveltamaan ISS:ää sitovaa työehtosopimusta.

Liikkeenluovutusten määrä 2003-2014
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Liikkeenluovutuksia 12 12 11 12 14 13 14 9 8 6 13 8
Henkilömäärä 122 86 64 66 380 90 602 60 117 88 162 45
Liikkeenluovutusten määrä 2003-2014
 
  Liikkeenluovutuksia Henkilömäärä
2003 12 122
2004 12 86
2005 11 64
2006 12 66
2007 14 380
2008 13 90
2009 14 602
2010 9 60
2011 8 117
2012 6 88
2013 13 162
2014 8 45

 

ISS paras palveluntarjoaja ulkoistuksiin

IAOP

ISS vei toisena vuotena peräkkäin kärkisijan kansainvälisen ulkoistamisammattilaisten järjestön IAOP:n Global Outsourcing 100 -listalla.

Kansainvälinen asiantuntijatuomaristo arvioi osallistujat kriteereillä, joita ovat koko ja kasvu, asiakasreferenssit, organisaation kompetenssi ja johtaminen. ISS sai korkeimmat mahdolliset pisteet kaikilta tuomariston jäseniltä.

– ISS:n hakemuksesta kävi selvästi ilmi, että yhtiössä on tehty merkittäviä investointeja arviointikriteereinä oleviin kohteisiin. Tulokset osoittivat, että ISS todella on maailman paras kaikilla arvioiduilla osa-alueilla, IAOP:n puheenjohtaja Michael Corbett toteaa.

LÄHDE: ISS:n tiedote 4.6.2014

7 neuvoa kiinteistöpalveluiden ostoon

Eemi Mattila
Asiakkaan toimiva työympäristö on minulle pääasia.

Eemi Mattila
Kiinteistönhoitaja
Espoo

Kiinteistöpalveluita ulkopuolelta ostettaessa on uskallettava tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat. Jollei rakenteisiin kosketa riittävästi, ulkoistamisen hyödyt ydintoiminnalle jäävät usein puolitiehen.

Valitse vastuullinen kumppani, joka ym­märtää liiketoimin­taan­ne ja haluaa sitoutua yhteisiin tavoitteisiin.

1. Strategiset valinnat selviksi. Käy läpi, mikä on ydintoimintaanne ja mitkä toiminnot olisi mahdollista ulkoistaa, sekä millaisia kumppanuuksia haette ulkoistettaviin toimintoihin.

2. Kartoita huolella, riittääkö organisaatiollasi resursseja hakea parhaita toimintamalleja tukitoimintoihinne, vai voiko ulkopuolinen alan palvelutarjoaja luoda paremman ja toimivamman ratkaisun näihin tehtäviin. Uskalla kajota olemassa oleviin rakenteisiin.

3. Laske ulkoistettavien toimintojen nykyiset todelliset kokonaiskustannukset. Erityisesti julkisella sektorilla samoja tehtäviä voi tuottaa useampi yksikkö tai toimiala, jolloin tietojen esiin kaivaminen on välillä haasteellista.

4. Ennakoi tavoitteita pitkällä tähtäyksellä. Suunnittele, mikä on tavoittelemanne palvelu- ja kustannustaso ulkoistettavissa toiminnoissa 3 - 5 vuoden perspektiivillä. Toimintojen ulkoistaminen ja parhaan toimintamallin löytyminen uuden yhteistyökumppanin kanssa ei tapahdu hetkessä.

5. Kartoita palveluntuottajien markkinat. Valikoi sellainen kumppani, jolla on valmiutta ja halua sitoutua tavoitteisiinne ja luoda yhteinen visio yhteistyöstä, sekä aiempaa näyttöä tästä.

6. Ota huomioon, että kiinteistö- ja toimitilapalveluiden ostaminen monelta eri toimijalta sitoo organisaatiosi resursseja. Toimintojen kehittäminen ja integrointi saattaa olla haasteellisempaa usean eri kumppanin kanssa.

7. Älä tingi vastuullisuudesta. Varmista, että yhteistyökumppaninne noudattaa lakia ja eettisesti kestäviä toimintatapoja. Älä tue harmaata taloutta, se on aina myös yrityksesi etu.

LÄHDE: ISSUE Helmikuu 2014