Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Jukka-Pekka Tilus
Asiakkaan ja ISS:n yhteiset tavoitteet varmistavat yhteisen loistavan tulevaisuuden.

Jukka-Pekka Tilus
johtoryhmän jäsen
ISS palvelut

Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö on ISS:n tärkein pääoma ja liiketoimintastrategian perusta. Menestyksekäs ja asiakkaan tarpeet täyttävä palvelu edellyttää vahvaa panostusta henkilöstön hyvinvointiin, ammattimaisuuteen ja kykyyn palvella asiakasta. Henkilöstön työterveyden, -turvallisuuden ja -kyvyn varmistaminen on keskeinen osa ISS:n johtamista ja päivittäistä toimintaa.

1.1 ISS lyhyesti

ISS auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat päämääränsä tuottamalla palveluja neljällä ydinosaamisalueellaan, joita ovat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja turvallisuuspalvelut. ISS vastaa asiakkaittensa tarpeisiin kiinteistöjen koko elinkaaren ajan alkaen suunnittelusta ja rakennuttamisesta ja jatkuen kiinteistöjen käytön aikaisiin ylläpito- ja käyttäjäpalveluihin.

ISS:lle on tärkeää tuntea asiakkaan toimintaympäristöt, perehtyä asiakasorganisaatioidensa ydintoimintaan ja näin rakentaa asiakkaan näköisiä kokonaispalveluratkaisuja pää- ja tukipalveluistaan. Tavoitteena on huolehtia kokonaisvaltaisesti yhä laajemmista ja vaativammista palvelukokonaisuuksista, jolloin asiakkaat voivat vapauttaa omia voimavarojaan ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.

ISS toimii valtakunnalli­sesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 11 000 työntekijää.

ISS:n strategisena kulmakivenä on johtaa ihmisiä niin, että heillä on oman toimenkuvansa puitteissa taidot, motivaatio ja valta ratkaista asiakkaan ongelmat sujuvasti. Palveluissa näkyy henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky – The Power of the Human Touch.

ISS toimii valtakunnallisesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 11 000 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Vantaalla. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa.

ISS:n palvelut

ISS tarjoaa asiakkailleen palveluita yksittäispalveluista integroituihin kokonaispalveluratkaisuihin.

Kiinteistöpalvelut

 • ISS:n kiinteistöpalvelut kattaa kiinteistöjen rakennuttamis-, suunnittelu- ja ylläpitopalvelut. ISS Kiinteistöpalvelut kehittää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen toimintakykyä ja arvoa. ISS:llä on saumaton ja katkeamaton palveluketju kiinteistön suunnittelusta hallintaan ja ylläpitoon, koko kiinteistön elinkaaren ajan.

 • Kiinteistön ylläpitopalvelut parantaa kiinteistön käytettävyyttä, olosuhteita ja turvallisuutta niin sisä- kuin ulkotiloissa. ISS varmistaa kiinteistöjen laadukkaan toiminnan, hyvät käyttöolosuhteet ja tehokkaan energiankäytön.

 • ISS:n rakennuttamispalveluilla on kyky johtaa vaativia rakennushankkeita ja sillä on koko Suomen kattava organisaatio.

Siivouspalvelut

 • ISS siivoaa toimitilat ja muut kiinteistöt arjessa niin, että asiakkaiden henkilöstö saa työskennellä siistissä, viihtyisässä ja turvallisessa työympäristössä. Panostamme erityisesti siihen, että myös asiakkaidemme omat asiakkaat kokevat ISS:n asiakaspalvelun myönteisesti. Arjen suoriutumista havainnoidaan jatkuvasti. Niin voimme reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kehittää palvelumme sujuvuutta ja vaivattomuutta.

Ruokailupalvelut

 • ISS tarjoaa ruokailupalveluja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Jokainen henkilöstöravintola ja ateriapalvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Palvelumme joustaa tarpeiden muuttuessa ja kehittyy yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

 • ISS:n henkilöstöravintoloiden tarjonta sisältää lounasruokailupalvelut, kokous- ja edustuspalvelut sekä kahvilapalvelut. Kunnille ja kaupungeille tarjoamme ateriapalveluita päiväkodeissa, oppilaitoksissa sekä hoito- ja hoivapalveluissa.

Turvallisuuspalvelut

 • ISS varmistaa asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden kartoittamalla, ennakoimalla ja estämällä mahdollisia poikkeustilanteita. ISS:n turvallisuuspalvelut yhdistää vartiointipalvelut, turvallisuusjärjestelmät sekä turvaverkko- ja etäkäyttöpalvelut. Hyödynnämme etäkuvavalvontaa perinteisten vartiointipalveluiden rinnalla, laajennamme työtehtäviä yli toimialarajojen ja valvomme verkon yli turva- ja taloteknisiä järjestelmiä.

Tukipalvelut

 • Tukipalvelumme liittyvät kiinteästi asiakkaiden omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Ne voivat vaihdella esimerkiksi toimiston tukipalveluista logistiikkapalveluihin.

Lue lisää ISS:n palveluista

Leena Hellfors
Vastuullinen johtaminen tuottaa arvoa sekä asiakkaille että henkilöstölle.

Leena Hellfors
Johtoryhmän jäsen
ISS Palvelut

ISS Palveluiden toiminnan ja vastuullisuuden kannalta korostuvat erityisesti seuraavat asiat:

 1. Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia
 2. Henkilöstön hyvinvointi
 3. Asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen
 4. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ISS parantaa asiakkai­densa mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

1.2.1 Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia

ISS panostaa voimakkaasti oman toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. ISS vastustaa harmaata taloutta ja korruptiota.

ISS:n strategiana on tuottaa palvelut mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona tai tarvittaessa yhteistyössä valikoitujen alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. Näin kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet kokonaistoimintaan ja tilaajaketjuun pysyvät mahdollisimman suurina.

Lue lisää tavastamme toimia


1.2.2 Henkilöstön hyvinvointi

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta. Siksi henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on keskeinen osa ISS:n johtamisperiaatteita.

ISS:n henkilöstöstrategia perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä siihen, että oikeat ihmiset toimivat oikeilla paikoilla. Hyvä esimiestyö on keskeistä myös henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään: ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

Lue lisää henkilöstövastuustamme

ISS toimii valtakunnallisesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 11 000 työntekijää.

1.2.3 Asiakkaiden vastuutavoitteiden tukeminen

ISS:n palveluilla on suora yhteys asiakkaidensa yritysvastuutavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. ISS suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen kiinteistön ylläpito-, siivous-, ruokailu-, turvallisuus- ja tukipalvelut niin, että ne parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

Lue lisää palveluistamme


1.2.4 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ISS:n lähes 11 000 työntekijää mahdollistavat turvalliset, terveelliset ja siistit toimitilat ja kiinteistöt yrityksille ja julkisille organisaatioille. ISS:n työn kädenjälki näkyy suomalaisten arjessa maanlaajuisesti.

ISS on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista, joka tarjoaa työpaikkoja monipuolisesti eri ammatti- ja henkilöstöryhmille. ISS:llä on tärkeä rooli erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä. Lisäksi ISS on yksi suurimmista kesätyöpaikkoja tarjoavista yrityksistä koko maassa: ISS rekrytoi joka kesä noin 1 000 kesätyöntekijää eri puolilla maata.

ISS panostaa työntekijöidensä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Omien työntekijöidensä kouluttamisella ja esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisäämisellä ISS voi vaikuttaa 11 000 työntekijänsä ja heidän perheidensä ja läheistensä elämään.

Ekotehokkailla palveluratkaisuilla ISS auttaa kiinteistöjen energiankulutuksen ja jätemäärien vähentämisessä sekä kierrätyksen tehostamisessa. Näin ISS osaltaan tukee kansallisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää ympäristövastuustamme

1 000 ISS tarjosi 1 000 kesätyöpaikkaa vuonna 2014.

Huippupisteet HSEQ-auditoinnissa

HSEQ-auditointi

Nokian renkaiden kunnossapitopäällikkö Mikko Nurminen (vas.) sekä ISS:n aluepäällikkö Pirkko Vorne, siivooja Marju Suonpää, palveluesimies Tarja Puro, siivooja Lilli Myrttinen ja siivooja Sari Kuittinen puhaltavat yhteen hiileen.

ISS Palvelut on saanut HSEQ-todistuksen arviointimenetelmän historian parhailla pisteillä. Pääauditointikohteena oli Nokian Renkaiden tuotantolaitos.

– HSEQ-arvioinnin tulokset kertovat asiakkaillemme, että talossamme noudatetaan tiettyjä pelisääntöjä kautta linjan, Nokian Renkaiden kunnossapitopäällikkö Mikko Nurminen sanoo.

Hän uskoo, että alihankintaketjujen toimintojen varmistaminen vahvistaa myös Nokian Renkaiden kilpailuasemaa.
– Ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Haluamme olla ajoissa liikkeellä, ennen kuin mitään ehtii edes sattua.

ISS saavutti kaikissa auditoiduissa toimin­noissa erinomaisen luokituksen.

– HSEQ-arvioinnissa selvitetään, miten palveluntoimittaja on kartoittanut toimintansa ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit, pienentänyt niitä ja kouluttanut henkilöstöä, kertoo toimittaja-arvioinneista vastaava Kaj von Weissenberg Inspecta Sertifiointi Oy:stä.

Nokian Renkaissa tehty auditointi kattoi siivous- ja käyttäjäpalvelut sekä rakennus- ja talotekniikkapalvelut. ISS:n saama kokonaispistemäärä oli 606 pistettä asteikolla nollasta 750:een. Luokituksen "erinomainen" saa yli 400 pisteellä.
– Työn laatu on helppo todentaa. Sen sijaan ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvät asiat eivät välttämättä näy päälle päivittäisissä toiminnoissa. Oli iloinen yllätys, että ISS saavutti myös näissä taustalla vaikuttavissa toiminnoissa näin korkeat pisteet, Nurminen sanoo.

HSEQ-klusteri on vapaaehtoinen, alihankkijoitaan valvovien teollisten tilaajayritysten yhteenliittymä. Klusteri on avoin kaikille halukkaille.Siihen kuuluvat Andritz, Efora, Helsingin Energia, Nokian Renkaat, Outokumpu ja Ruukki Metals. Inspecta toimii klusterin puheenjohtajana.

LÄHDE: töISSä-henkilöstölehti 3/2013

Kari Virta
Vastuullisuus on ainoa tapa luoda kestävää liiketoimintaa.

Kari Virta
Toimitusjohtaja
ISS Palvelut

Vastuullisuus on meille paitsi itseisarvo, myös tärkeä henkilöstötyytyväisyytemme ja asiakaskeskeisyytemme perusta. ISS Palveluiden toiminta on perustamisestaan lähtien nojannut rehellisyyteen, vastuuseen, laatuun ja yrittämiseen. Nämä arvot toimivat edelleen ohjenuoranamme niin pitkäjänteisessä toiminnan suunnittelussa kuin arkipäivän teoissa.

"Vastuullisuus on meille paitsi itseisarvo, myös tärkeä hen­kilös­tö­tyyty­väisyy­temme ja asiakas­keskeisyy­temme perusta."

Vastuullisuus on asiakaskeskeisyyttä

Vuonna 2014 ISS Palvelut kirkasti strategiaansa ja muutti toimintamalliaan entistä asiakaskeskeisemmäksi. Vastuullisuuden näkökulmasta asiakaskeskeisyys tarkoittaa ensinnäkin sitä, että suojelemme asiakkaidemme mainetta arjessa. Toiseksi, henkilöstömme vastuullisella johtamisella saamme asiakkaillemme ja asiakkaidemme asiakkaille aikaan maailman parhaan palvelukokemuksen.

Haluamme auttaa asiakkaitamme heidän yritysvastuutavoitteidensa toteuttamisessa sekä vastuullisen toiminnan tukemisessa. Konkreettisena esimerkkinä tästä on viime vuonna asiakkaamme VVO:n kanssa solmimamme sopimus tilaajavastuulain noudattamisesta.

Palveluratkaisuillamme pystymme vaikuttamaan asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutuksiin, tarjoamaan turvallisia, terveellisiä ja siistejä työympäristöjä, huolehtimaan henkilöstön terveellisestä ravitsemuksesta sekä varmistamaan toimipaikkojen turvallisuuden.

Olemme kehittäneet pitkäjänteisesti ympäristöjohtamistamme; kesäkuussa 2013 ISS Palveluille myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Se kattaa kaikki tuottamamme kiinteistö- ja toimitilapalvelut valtakunnallisesti. Valitsemalla ISS:n kumppanikseen asiakkaamme voi varmistua, että materiaalihankinnoista ja palvelutuotannosta syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti.

Vastuullisuus tarkoittaa ylpeitä ISSläisiä

"Haluamme, että jokai­nen ISSläinen voi olla ylpeä merkityksel­lisestä työstään asiakkaidemme hyväksi."

Vastuullisuus työnantajana on meille tärkeää. ISS on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Meillä on lähes 11 000 työntekijää ja toimimme maanlaajuisesti.

Vastuullisuus tarkoittaa meille mitä suurimmassa määrin sitä, että voimme tarjota henkilöstöllemme parhaan mahdollisen kokemuksen oman työnsä arvokkuudesta. Haluamme, että jokainen ISSläinen voi tehdä mielekästä työtä ja olla ylpeä merkityksellisestä työstään asiakkaidemme hyväksi.

Ikäjohtaminen on yksi tämän päivän haasteista. Meille on tärkeää ylläpitää henkilöstömme työkykyä ja huolehtia, että työntekijämme siirtyvät oikea-aikaisesti eläkkeelle aikaisen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. Olemmekin systemaattisella työllä pystyneet nostamaan henkilöstömme keskimääräistä eläkeikää 60 vuodesta 63,1 vuoteen.

Taloudellinen vastuu luo hyvinvointia

"Läpinäkyvä ja rehellinen tapa toimia on yksi menestyksemme kulmakivistä."

Menestyksekäs yritystoiminta on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin perusta. Kannattava liiketoiminta luo puitteet liiketoiminnan toteuttamiselle kestävästi ja vastuullisesti. ISS:lle taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että kannattava liiketoiminta luo hyvinvointia omistajille, henkilöstölle, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle muun muassa työpaikkoina, investointeina ja maksettuina veroina.

Läpinäkyvä ja rehellinen tapa toimia on yksi menestyksemme kulmakivistä. Vältämme töiden ketjuttamista, jotta vaikutusmahdollisuutemme itse toimintaan ovat mahdollisimman suuret. Pyrimme solmimaan pitkäaikaisia kumppanuuksia tarkkaan valittujen toimijoiden kanssa, joiden arvot ja toimintamallit vastaavat vaatimuksiamme.

Vastuullisuus on ainoa tapa luoda kestävää liiketoimintaa. Vastuullisuus on henkilöstön ylpeyttä, asiakkaan riskienhallintaa ja merkittävä kilpailukykytekijä.

Vantaalla huhtikuussa 2015
Kari Virta
Toimitusjohtaja
ISS Palvelut Oy

Liikevaihto
Työntekijät
Liikevaihdon jakauma

Tämän raportin taloudelliset luvut sisältävät kaikki ISS yhtiöt Suomessa. Luvut sisältyvät ISS A/S konsernin julkaisemaan konsernitilinpäätökseen.


ISS Palvelut 2012 2013 2014
Liikevaihto, milj. eur 555 534 517
Liikevoitto, milj. eur 34 37 36
Liikevoitto, % 6,1 6,9 6,9
Operatiivinen kasvu, % 1,6 -3,1 -1,3
Työntekijämäärä vuoden lopussa 11 822 11 497 10 729
Keskimääräisen työpäivän pituus, h 6,9 6,8 6,8
Kesätyöntekijöitä 1 222 1 200 1 013
Maksetut verot, milj. euroa 3,7 3,5 4,7
Henkilöstökulut, milj. eur 347 337 329
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, % 80 80 80
Maksetut palkat, milj. euroa 279 271 264
Palkoista ennakonpidätyksiä, milj. euroa 55 54,1 53
Eläkemaksuja, milj. euroa 50 49 48
Muut henkilöstökulut, milj. euroa 18 17 17
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. euroa 167 154 148
Investoinnit, milj. euroa 4,9 5,8 4,9
Nettorahoituskulut, milj. euroa 11,5 12,0 11,2
 
 

Tammikuu

Vastuullinen kesäduuni
 

Vastuullinen kesäduuni-kampanja

ISS Palvelut sitoutui jälleen tukemaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa ja noudattamaan sen hyvän kesätyön periaatteita. Valtakunnallisella kampanjalla edistetään nuorten pääsyä työelämään.

 
 

Helmikuu

Amis-dialogi
 

Amis-Dialogi: ISS houkutteleva työpaikka

ISS Palvelut oli mukana helmikuussa loppuraportin julkistaneessa Amis-Dialogi -hankkeessa. Hanke tutki ja edisti parempaa työelämää. ISS on ammattiin opiskeleville houkutteleva työpaikka: neljä viidestä Amis-Dialogin kyselyyn vastanneista ammattioppilaitosopiskelijoista piti ISS:ää potentiaalisena työnantajana. Ammattiin opiskelevat pitävät ISS:n vahvuuksina uramahdollisuuksia, työhyvinvointia ja monipuolisia työtehtäviä.

 
 

Maaliskuu

HSEQ
 

Suomen parhaat pisteet HSEQ-arvioinnista

ISS Palvelut sai HSEQ-todistuksen tämän arviointimenetelmän Suomen historian parhailla pisteillä. HSEQ-auditointi sisältää työterveyteen, työturvallisuuteen, ympäristöasioihin ja laatuun liittyvät arviointialueet. Pääauditointikohteena oli Nokian Renkaat ja täydentävät auditoinnit tehtiin Outokummun Kemin ja Tornion toimipisteissä, Eforan Oulun toimipisteessä sekä Ruukin Raahen toimipisteessä. Auditointi kattoi siivous- ja käyttäjäpalvelut sekä rakennus- ja talotekniikkapalvelut.

Earth Hour
 

ISS sammutti valot arktisen alueen hyväksi

ISS Palvelut osallistui myös vuonna 2014 maailmanlaajuiseen Earth Hour -ilmastotapahtumaan lauantaina 29.3. Valot sammuivat ISS:n päätoimipisteissä koko viikonlopuksi, ja koko henkilöstö haastettiin osallistumaan tempaukseen. Tällä tavoin ISS haluaa edistää vastuullista ja järkevää energiankäyttöä niin työ- kuin yksityiselämässä.

 
 

Huhtikuu

Yritysvastuuraportti
 

ISS Palveluiden yritysvastuuraportissa korostuvat vastuullisuus ja tasapuolisuus

ISS Palvelut julkaisi yritysvastuuraportin toista kertaa. ISS:n yritysvastuuraportti 2013 tehtiin Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistusta soveltaen

 
 

Toukokuu

Kiinteistöhuollon päivystäjiä
 

Pohjois-Suomen vartijoista myös kiinteistönhuollon päivystäjiä

ISS koulutti Pohjois-Suomessa vartijoista kiinteistöhuollon päivystäjiä. Vartijoille toimenkuvan laajeneminen oli mieluisaa töiden lisääntyessä. Vastaavasti kiinteistönhoitajien ylityötaakka tasaantui. Toimenkuvien laajentamisella varmistettiin vartijoiden töiden jatkuvuus. Tarkoitus on laajentaa palvelua Rovaniemeltä myös Kemiin ja Tornioon.

Savuton työpaikka
 

ISS tuli toiseksi Savuton Työpaikka 2014 -kilpailussa

ISS sijoittui toiseksi Savuton Työpaikka 2014 -kilpailussa. Kilpailun päätuomarina toiminut komissaari Olli Rehn palkitsi voittajat Savuton Suomi 2040 -seminaarissa 6. toukokuuta. ISS kannustaa henkilökuntaa positiivisella otteella savuttomuuteen. Savuttomuutta on kehitetty pitkäjänteisesti kolmessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen käynnistyi vuonna 2011.

 
 

Kesäkuu

IAOP
 

ISS maailman paras palveluntarjoaja ulkoistamisiin

ISS vei toisena vuotena peräkkäin kärkisijan kansainvälisen ulkoistamisammattilaisten järjestön IAOP:n Global Outsourcing 100 -listalla. Kansainvälinen asiantuntijatuomaristo arvioi osallistujat kriteereillä, joita ovat koko ja kasvu, asiakasreferenssit, organisaation kompetenssi ja johtaminen. ISS sai korkeimmat mahdolliset pisteet kaikilta tuomariston jäseniltä.

 
 

Heinäkuu

Kesätyöpaikat
 

1 000 kesätyöpaikkaa

ISS työllisti vuonna 2014 noin 1 000 kesätyöntekijää.

 
 

Elokuu

Henkilöstön kehittäminen
 

ISS osallisti henkilöstöä kehittämiseen

ISS palkitsi vuonna 2014 henkilöstöään työtyytyväisyyden, asiakastyytyväisyyden ja toiminnan kehittämisestä. Henkilöstöä haluttiin voimaannuttaa jakamaan hyviä käytäntöjä ja saada näin käytäntöjä jakoon sekä osoittaa arvostusta eri henkilöstöryhmien ammattitaidolle.

 
 

Syyskuu

Turvapuisto
 

ISS Palvelut aktiivitoimija Pohjois-Suomen turvapuistossa

Suomen toinen turvapuisto avattiin Ouluun. Ensimmäinen turvapuisto on Espoossa. Turvapuisto on käytännön harjoitusalue, jossa järjestetään harjoituksia työn vaaroista selviämiseen. Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana Oulun turvapuiston koulutusrataan oli tutustunut yli 2 000 kävijää, joukossa monet ISS:n asiakkaat. ISS:n Oulun alueen henkilöstö tutustui turvapuistoon syyskuussa.

 
 

Lokakuu

Energiansäästöviikko
 

ISS innosti henkilöstöä ja asiakkaita energiansäästöviikon viettoon

ISS Palvelut osallistui energiansäästöviikkoon kuudetta kertaa. Energiansäästöviikon onnistumisen kulmakiviä ovat henkilöstön vahva sitoutuminen sekä se, että parhaita energiansäästöideoita pystytään hyödyntämään läpi vuoden niin omissa kuin asiakaskohteissa. Myös asiakasyrityksiä on innostettu mukaan viikon viettoon.

 
 

Marraskuu

Joulupuu
 

ISS mukana Joulupuu-kampanjassa

ISS Palvelut oli jälleen mukana Nuorkauppakamareiden Joulupuu-kampanjassa, joka kerää joululahjoja Suomessa asuville vähäosaisten perheiden lapsille. Keräyspiste sijaitsi ISS:n päätoimipisteessä Vantaalla.

 
 

Joulukuu

ISS ja VVO
 

ISS ja VVO torjuvat harmaata taloutta – Tilaajavastuulain noudattaminen osaksi yhteistyösopimusta

ISS Palvelut ja VVO allekirjoittivat sopimuksen, jossa tilaajavastuulain noudattaminen on otettu mukaan palvelun tilaajan ja palveluntarjoajan väliseen sopimukseen tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa.