Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

ISS Palvelut Oy raportoi yritysvastuustaan soveltaen Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistusta. ISS:n yritysvastuuraportti sisältää perustiedot ISS Palvelut Oy:n taloudellisesta, yhteiskunnallisesta sekä ympäristöön ja henkilöstöön liittyvästä toiminnasta 1.1.-31.12.2014.

Raportoinnin pohjana ISS käyttää Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1-raportointiviitekehystä. Raportin tietojen kokoamisessa huomioitiin myös Construction and Real Estate Sector Supplement (CRESS) -ohjeistus. CRE-indikaattoreita ei kuitenkaan erikseen raportoida. ISS:n yritysvastuuraporttia 2014 ei ole varmennettu ulkopuolisen varmentajan toimesta.

ISS Palvelut Oy:n edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin 1.4.2014. Seuraava ISS:n yritysvastuuraportti julkaistaan keväällä 2016, jolloin ISS siirtyy raportoimaan GRI:n G4-ohjeiston raportointiperiaatteiden mukaisesti.

Raportissa esitetyt luvut perustuvat ISS:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien lukuihin. Raportti kattaa talous-, henkilöstö- ja ympäristölukujen osalta kaikki ISS Palvelut -konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa.

Alla olevassa taulukossa esitetään ISS Palvelut Oy:n toiminnan kannalta olennaiset GRI:n mittarit ja indikaattorit, vertailu GRI:n suosituksiin sekä raportoitujen tietojen sijainti vuoden 2014 vastuullisuusraportissa.

Raportoinnin pohjana ISS käyttää Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1-raportointiviitekehystä.

GRI:n suositus ISS:n raportti * GRI:n suosittelema avaintunnusluku
** ● Sisältyy ○ Sisältyy osittain – Ei sisälly
1 Strategia ja analyysi Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
1.1 Toimitusjohtajan katsaus 1.3 Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Organisaation keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet 1 Tämä on ISS
5.2 Palvelujen ympäristövastuu
Riskejä käsitellään laajasti ISS-konsernin vuosikertomuksessa.
2 Organisaation kuvaus Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
2.1 Organisaation nimi 1.1 ISS lyhyesti
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut 1.1 ISS lyhyesti Lisätiedot: www.iss.fi
2.3 Operatiivinen rakenne 2.3 Hallintokäytännöt
2.4 Yritysvastuun johtaminen
Lisätiedot: www.iss.fi
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti 1.1 ISS lyhyesti
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti 1.1 ISS lyhyesti
4.4 Henkilöstö lukuina 2014
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto 3.1 Kannattavuus lähtökohtana
2.7 Markkina-alueet 1.1 ISS lyhyesti
4.4 Henkilöstö lukuina 2014
2.8 Organisaation toiminnan laajuus 1 Tämä on ISS
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella 3.1 Kannattavuus lähtökohtana
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot 1.4 2014 Keskeiset tapahtumat
3 Raportin muuttujat Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
3.1 Raportointiajanjakso 6 GRI-taulukko
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta 6 GRI-taulukko
3.3 Raportin julkaisutiheys 6 GRI-taulukko
3.4 Yhteystiedot Yhteystiedot sivun alatunnisteessa
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, priorisointi, raporttia käyttävät sidosryhmät) 1.2 Keskeiset vastuullisuusteemat
2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
6 GRI-taulukko
3.6 Raportin rajaus 6 GRI-taulukko
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa 6 GRI-taulukko
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden,vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille 6 GRI-taulukko
2.6 Vastuullisuus hankinnoissa
3.9 Tiedon mittaustekniikat ja laskentaperusteet 6 GRI-taulukko
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa 6 GRI-taulukko
3.11 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä 6 GRI-taulukko
3.12 GRI-sisältövertailu
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen tahon toimesta.
4 HALLINTOTAVAT, SITOUMUKSET JA YHTEISTYÖ Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
4.1 Organisaation hallintorakenne 2.3 Hallintokäytännöt
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema 2.3 Hallintokäytännöt Kattava kuvaus ISS-konsernin hallituksesta konsernin vuosikertomuk­sessa s.66–69, 82–84.
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus 2.3 Hallintokäytännöt Kattava kuvaus ISS-konsernin hallituksesta konsernin vuosikertomuk­sessa s.61–65, 82–85.
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan 2.3 Hallintokäytännöt Kattava kuvaus ISS-konsernin hallituksesta ja sen toiminnasta konsernin vuosikertomuk­sessa s.61–65, 80–85.
4.5 Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen 2.4 Yritysvastuun johtaminen
4.7 Palkitseminen ja kannustaminen
Hallituksen ja johdon palkitseminen ISS-konsernin vuosikertomuk­sessa s. 74–79.
4.6 Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseksi hallitustyöskentelyssä ISS-konsernin vuosikertomus s. 61–63.
4.7 Hallituksen jäsenten asiantuntemus ja pätevyys taloudellisen,sosiaalisen ja ympäristöstrategian osalta 2.3 Hallintokäytännöt Kattava kuvaus ISS-konsernin hallituksesta konsernin vuosikertomuk­sessa s.62–65, 82–85.
4.8 Missio, arvot sekä toimintasäännöt ja -periaatteet sekä näiden toimeenpanokäytännöt 2.1 Toiminnan lähtökohdat
2.3 Hallintokäytännöt
2.4 Yritysvastuun johtaminen
2.5 Vastuullisuuspolitiikka
4.9 Hallituksen tavat hallinnoida taloudellista, sosiaalista ja ympäristötoimintaa, mukaan lukien riskienhallinta Hallintotapaa ja riskienhallintaa käsitelty ISS-konsernin vuosikertomuk­sessa s. 48–51, 66-69.
4.10 Hallituksen toiminnan arviointi ISS-konsernin vuosikertomus s. 150-151
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen ISS-konsernin vuosikertomus s. 151.
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin 1.5 2014 Keskeiset tapahtumat
1.3 Toimitusjohtajan katsaus
2.2 Läpinäkyvyys ja tehokkuus
4.2 Monimuotoisuus voimavarana
ISS ja VVO torjuvat harmaata taloutta
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
4.14 Organisaation sidosryhmät 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
4.15 Sidosryhmien määrittely ja valinta 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset 2.2 Läpinäkyvyys ja tehokkuus
2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
2.8 Henkilöstöedustus
4.6 Henkilöstön kehittäminen
5 JOHTAMISTAVAT JA TUNNUSLUVUT Sisältyy** Linkki yritysvastuuraporttiin Lisätiedot
Taloudellinen vastuu
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen
2 Tapamme toimia
3 Taloudellinen vastuu
TALOUDELLISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT
EC1* Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen 3.1 Kannattavuus lähtökohtana
3.2.1 Verojalanjälki
EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle 5 Ympäristövastuu
5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
EC3* Eläketurvan kattavuus 2.1 Toiminnan lähtökohdat
3.1 Kannattavuus lähtökohtana
EC4* Valtiolta saatu avustus
EC6* Ostot paikallisilta toimittajilta 2.6 Vastuullisuus hankinnoissa
5.2 Palvelujen ympäristövastuu
ISS:n ruokailupalvelut suosivat suomalaisia lähellä tuotettuja pääraaka-aineita.
EC7* Paikalliset rekrytoinnit 4.4 Henkilöstö lukuina 2014 ISS on henkilöstöintensiivinen palveluyritys, jonka palvelut tuotetaan paikallisen henkilöstön avulla.
EC8* Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut
Ympäristövastuu
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen
2.4 Yritysvastuun johtaminen
5.1 Ympäristöjohtaminen
YMPÄRISTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT
EN1* Materiaalien käyttö 5.1 Ympäristöjohtaminen Tiedot saatavilla puhdistusaineiden osalta.
EN2* Kierrätysmateriaalien käyttö
EN3* Energian suora kulutus Raportoiduissa kohteissa ei ole omaa energiantuotantoa
EN4* Energian epäsuora kulutus 5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu Energian ja veden kulutuksia voidaan tällä hetkellä luotettavasti raportoida neljästä kohteesta, joissa ISS on ainut toimija.
EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö 1.2 Keskeiset vastuullisuusteemat
5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
Case: Energiansäästöä Osuuskaupassa
Case: Viihtyisää ja energiatehokasta!
Case: Selvää säästöä seurakunnissa
Case: Lisää valoa, lisää säästöä!
Tarkkoja säästölukuja ei ole saatavilla.
EN6 Energiatehokkaat tuotteet ja palvelut 5.2 Palvelujen ympäristövastuu
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
Case: Energiansäästöä Osuuskaupassa
Case: Seis energiapaoille!
Case: Viihtyisää ja energiatehokasta!
Case: Selvää säästöä seurakunnissa
Case: Lisää valoa, lisää säästöä!
EN8* Veden kulutus 5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
Veden kulutuksen osalta tietoja saatavilla neljästä kohteesta, joissa ISS on ainut toimija.
EN12* Organisaation toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ei relevantti tieto ISS:n toiminnan kannalta.
EN16* Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 5.3 Oman toiminnan ympäristövastuu
EN17* Muut epäsuorasta energiankäytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt
EN19* Otsonikatoa aiheuttavien aineiden käyttö Raportoiduissa kohteissa ei otsonikatoa aiheuttavien aineiden käyttöä vuonna 2014
EN20* Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan päästölajeittain
EN21* Päästöt veteen ISS:n jätevesipäästöt vesistöihin kulkevat kunnallisten jätevesijärjestelmien kautta.
EN22* Jätehuolto 5.3.2 ISS:n omien toimipisteiden jätteet
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus 5.1 Ympäristöjohtaminen
EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutuksen laajuus 5.2 Palvelujen ympäristövaikutukset
5.3 Oman toiminnan ympäristövaikutukset
5.4 Asiakkaan ympäristötavoitteet
EN27* Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista Ei olennainen ISS:n liiketoiminnalle (palveluliiketoiminta).
EN28* Määräystenmukaisuus Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Sosiaalinen vastuu
Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen
4.1 Henkilöstön johtaminen
HENKILÖSTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen ja työsopimuksen mukaan 4.4 Henkilöstö lukuina 2014
LA2* Henkilöstön vaihtuvuus 4.4 Henkilöstö lukuina 2014
LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus 4.4 Henkilöstö lukuina 2014 Suomessa kaikki työntekijät kuuluvat TES:n piiriin.
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika 2.8 Henkilöstöedustus
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset 4.5 Henkilöstön työhyvinvointi Sairauspoissaolot on raportoitu, mutta menetettyjä työpäiviä ei
LA8* Työntekijöiden kouluttaminen ja neuvonta liittyen vakaviin sairauksiin 4.5 Henkilöstön työhyvinvointi
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden 3.3 Investoinnit
LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat 4.6 Henkilöstön kehittäminen
LA12 Kehityskeskustelut ja suorituksen arvioinnit 4.6 Henkilöstön kehittäminen
LA13* Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus 4.2 Monimuotoisuus voimavarana
4.4 Henkilöstö lukuina 2014
LA14* Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde
Lähestymistapa ihmisoikeuskysymysten johtamiseen
Ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät tunnusluvut
HR1* Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointipäätöksissä
HR2* Alihankinnan ihmisoikeusarvioinnit 2.6 Vastuullisuus hankinnoissa
HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet Tietoja ei raportoida järjestelmällisesti.
HR5* Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna 2.8 Henkilöstöedustus ISS:llä on laaja luottamusmiestoiminta ja henkilöstöedustus. Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta kuuluvat TES:n piiriin.
HR6* Toiminnot, joissa on riski lapsityövoiman käytöstä Ei relevantti tieto ISS:n kannalta.
HR7* Toiminnot, joissa on riski pakkotyövoiman käytöstä Ei relevantti tieto ISS:n kannalta.
Lähestymistapa yhteiskunnallisten kysymysten johtamiseen 2.1 Toiminnan lähtökohdat
2.8 Henkilöstöedustus
4.1 Henkilöstöjohtaminen
4.2 Monimuotoisuus voimavarana
Yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvät tunnusluvut
SO2* Korruptioon liittyvän riskianalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden määrä ISS ei tee liiketoimintayksikkökohtaisia korruptioon liittyviä riskianalyyseja.
SO3* Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä 2.2 Läpinäkyvyys ja tehokkuus
SO4* Korruptiotapauksiin liittyvät toimenpiteet Korruptioon liittyviä tapauksia ei raportoitu.
SO5* Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen 2.7.1 Sponsorointi Ei julkisia poliittisia kannanottoja
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen 2.5 Vastuullisuuspolitiikka
2.6 Vastuullisuus hankinnoissa
5.2 Palvelujen ympäristövastuu
tuotevastuun tunnusluvut
PR1* Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi elinkaaren eri vaiheissa 5.2 Palvelujen ympäristövastuu
PR3* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio 5.2 Palvelujen ympäristövastuu
PR6* Markkinointiviestinnän (ml. mainonta ja sponsorointi) lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen 2.7 Sidosryhmävuorovaikutus
PR9* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvän lainsäädännön ja säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot Ei raportoituja tapauksia.